Skip to main content

DE ROTTERDAMSE BOMENKIESWIJZER 2022

In aanloop naar de verkiezingen hebben de Bomenridders aan alle Rotterdamse fractie’s zes vraagstukken voorgelegd. Hieronder zijn per partij de standpunten beknopt weergegeven op basis van de binnengekomen reactie’s, op volgorde van ontvangst. Onder andere Leefbaar en VVD hadden niets aangeleverd, hun standpunten hebben we gebaseerd op het beleid dat de betreffende wethouders Buitenruimte en Bouwen hebben gevoerd.

1. MONUMENTALE BOMEN
De norm is niet kappen, alleen met zeer expliciet politiek besluit. Geen onderscheid tussen particuliere of publieke bomen.
Alle bomen inventariseren en beschermen.
Geen kap mogelijk van gezonde monumentale bomen.
Ook een kapvergunning nodig voor monumentale bomen die in particuliere handen zijn
Meer bomen moeten de monumentale status krijgen, wat extra bescherming biedt tegen kap
Monumentale bomen kunnen gekapt worden, met herplantmaat 30-35
Monumentale bomen hebben geen aparte extra bescherming

 

2. NIEUWE BOMEN
Enorme vergroeningsslag slaan, te beginnen in de oude stadswijken. Intensievee samenwerking met de waterschappen.
Nieuwe Wethouder Stadsnatuur zorgt voor groene verbindingen tussen groene zones
Harde juridische borging van de bestaande bomen en ook de nieuwe bomen
Jaarlijks 8 hectare groen toevoegen aan de stad
100.000 extra bomen in de stad en per wijk een minimumnorm aan groen
Jaarlijks 5 hectare groen toevoegen (afgelopen vier jaar)
?

 

3. HERPLANT / COMPENSATIE
1-op-1 herplant, in stenige wijken met maatvoering 30-35 en actieve(re) controle.
Minimaal 1-op-1 herplant. Maatvoering 30-35cm.
Volledige compensatie van groen, niet slechts van aantal stammetjes. Maatvoering 30-35 cm.
1-op-1 herplant met maatwerk omtrek (afhankelijk van de locatie).
Herplant met vergelijkbare stamomtrek verplichten
1-op-1 herplant waar mogelijk, maatvoering 16-18 cm
Maatvoering 16-18 met 70% herplant

 

4. VERGUNNINGEN
Particuliere boombezitters moeten voor alle bomen vergunning aanvragen. Geen onderscheid tussen monumentale of niet-monumentale bomen. Betere communicatie gemeente richting omwonenden.
Particuliere boombezitters moeten voor alle bomen vergunning aanvragen. Geen onderscheid tussen monumentale of niet-monumentale bomen.
Zeer terughoudend zijn in verlening van kapvergunningen. Geen onderscheid wie de eigenaar van de boom is.
Soms is het nodig te kappen. Kapvergunningen transparanter, bewoners niet verrassen. Particulieren mogen zonder vergunning hun eigen bomen kappen (behalve monumentale bomen)
Verbeteren van regels om bomen te beschermen. Particulieren moeten voor alle bomen vergunning aanvragen
Vrije kap voor particulieren voor zowel monumentale als niet-monumentale bomen. Ook eenrijige laanbeplanting mag zonder vergunning gekapt worden.
Vrije kap voor particulieren voor zowel monumentale als niet-monumentale bomen. Ook eenrijige laanbeplanting mag zonder vergunning gekapt worden.

 

5. ILLEGALE KAP
Handhaving en boete opleggen.
Handhaving en boete opleggen.
Handhaving en boete opleggen.
Handhaving met maatwerk oplossing.
Strenge handhaving bij illegale kap
Nooit handhaving/vervolging in de praktijk
Nooit handhaving/vervolging in de praktijk

 

6. BOUWEN EN STADSVERDICHTING
Bouwen en uitbreiding aantal bomen is geen tegenstelling. Stadsparken beschermen.
Bouw en behoud bomen zijn beide leidend. Niet conflicterend, ook niet bij stadsparken.
Indien kap van monumentale bomen gevraagd wordt, is dit een ontbindende voorwaarde in contracten die de Gemeente afsluit met gebiedsontwikkelaars. Bouwen in het groen, niet doen.
Natuurinclusief bouwen. In principe niet in groen bouwen, of met voldoende compensatie.
Een puntensysteem voor natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen
Stadsparken beschermen.
Bouwen gaat in de praktijk voor groen.
?