Skip to main content

211020 brief gemraad Rdam bomen DP

Aan: de leden van de Gemeenteraad Rotterdam

Rotterdam, 20 oktober 2021,

 

Mevrouw, meneer,

Het zal u niet zijn ontgaan dat wij, en anderen, een bezwaarprocedure zijn gestart tegen de verleende kapvergunning die handelt over 7 Platanen op het Delftseplein. In april van dit jaar oordeelde de rechter dat onze bezwaren gegrond zijn en de vergunning vernietigd dient te worden. Een glansrijk resultaat.

Recent diende het, door de gemeente, ingestelde hoger beroep bij de Raad van State.

Waarom dan nu dit schrijven aan u?
De oorzaak van deze rechtsgang is onduidelijke regelgeving. Voor die regelgeving draagt u mede- verantwoordelijkheid.

In de APV (artikel 4 en verder) zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot bomen in de stad. Deze artikelen in de APV, met de daaraan verbonden Bomen Structuur Visie (BSV) vormen een krakkemikkig geheel. Ze zijn niet helder, onvoldoende op elkaar afgestemd, bescherming van bijzondere, monumentale bomen is ontoereikend, definities van de diverse gehanteerde begrippen blijken rekbaar (vrijstelling laanbeplanting en bosplantsoen).

Uw wethouders van Huffelen, Eerdmans en Wijbenga konden door de Bomenridders meermaals ervan worden overtuigd dat de APV op genoemde artikelen dient te worden gewijzigd. Telkens verdween de wethouder echter van het toneel voordat de afspraken konden worden geëffectueerd.

Het ontbreken van een geactualiseerd en samenhangend geheel leidt er mogelijk toe dat de Platanen Delftseplein eenvoudig kunnen worden gesloopt. Het leidde er vorig jaar al toe dat in Kralingen een majestueuze Beuk van plm. 180 jaar oud, zonder enige bescherming, verloren is geraakt voor de stad.

In onze laatste werkbespreking met uw voormalig wethouder Wijbenga (28 mei jl.) spraken wij opnieuw over de update van de APV en een BSV 2.0. Wij boden aan te helpen met de vereiste moderniseringen en zegden toe de motivering in uw raad te willen verzorgen. We rekenen er op dat wethouder Karremans deze ‘werkafspraak’ overneemt.

De huidige APV gaat bij verlening van een kapvergunning uit van het ‘JA, tenzij’ principe. In 2021 moet dat natuurlijk zijn ‘NEE, tenzij’. Gedateerde bepalingen over ‘laanbeplanting’ ooit opgenomen ten gerieve van landbouwers worden op dit moment misbruikt door het Havenbedrijf Rotterdam om grote aantallen bomen zonder vergunning te kappen.

De Platanen nabij Rotterdam Centraal worden acuut bedreigd door de manco’s in de regelgeving. Waar in de teksten en afbeeldingen van de BSV is bedoeld dit ensemble van bomen nadrukkelijk te beschermen, veegt de advocaat namens diezelfde gemeente de vloer aan met de BSV, zich daarbij beroepend op als zou het optrekken van het Treehouse een ‘publiek majeur werk’ zijn. Wat een juridische schijnvertoning!

Hoe verder?
Wij doen een dringend beroep op u om uw verantwoording voor de toekomst te nemen en in samenwerking met de Bomenridders en andere partners te komen tot een samenhangend boombeleid voor onze bijzondere stad.

Onze shortlist:
1. Ja, tenzij als standaard uitgangspunt van een kapvergunning moet worden Nee, tenzij

2. De BSV verdient een versie 2.0 met betere borging in wet & regelgeving
3. Kapvergunning voor particulieren terug opgenomen in de APV
4. Heldere regels t.a.v. bijzondere en/of monumentale bomen

Wij zien uw inhoudelijke reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

de Bomenridders