Skip to main content

Op het Delftseplein moeten 7 bomen wijken voor de bouw van een Treehouse! Zes reuzen worden gesloopt en ééntje vindt de overheid de moeite waard om te redden dus die wil men verplaatsen. Wij denken daar anders over en tekenden bezwaar aan. De beroepscommissie gaf ons eerder geen gelijk, reden waarom wij een Verzoek tot Voorlopige Voorziening en een beroepschrift indienden.

Donderdagmiddag 8 april zaten wij Bomenridders en omwonenden bij de rechtbank Rotterdam en stelden bij monde van onze advocaat dat de voorgenomen kap- en verhuizing van 7 van de 10 platanen in strijd is met de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Wij hebben betoogd dat het niet de bevoegdheid is van het college van B&W om een kapvergunning te verlenen voor dit project, maar dat het de bevoegdheid is van de gemeenteraad om afwijkingen van de door de raad vastgestelde Bomen Structuur Visie (BSV) te beoordelen.

Niet voor niets besloot de Rotterdamse gemeenteraad (dus niet het college) in 2009 tot het formuleren van deze visie, waarmee werd vastgelegd dat onze stadsbomen voortaan een grotere rol spelen bij de inrichting van de openbare ruimte en meer (juridische) bescherming genieten. Op individueel niveau kunnen bomen een aparte “monumentale” status verkrijgen wanneer deze voldoen aan een of meerdere criteria. De Bomen Structuur Visie kijkt juist van grotere afstand naar de bomen en zorgt ervoor dat, de naam zegt het al, de structuur wordt bewaakt van het groen in de stad.

De reden dat het eerdere bezwaar van Bomenridders en omwonenden werd afgewezen, was dat er volgens de gemeente slechts 4 monumentale bomen op het plein staan, te weten de 4 platanen dichtbij Central Post. Deze bomen staan er inderdaad al het langst en hebben ooit het vooroorlogse station Delftse Poort opgesierd. Hiervan willen ze er 1 een paar meter verzetten opdat er voldoende ruimte vrijkomt voor de bouw(werkzaamheden). De overig 6 staan op het beoogde bouwperceel en kunnen niet anders dan wijken. Van deze 6 bezit de helft officieel een geboortedatum van voor 1940 (ook een “monumentaal” criterium), maar de gemeente stelt kortweg dat dit onjuist is en berust op een foutmarge.

Dit alles zou uit kunnen draaien op een welles nietes mbt de precieze ouderdom van de platanen, ware het niet dat in de BSV de gehele rij van 10 platanen op het Delftseplein het predicaat “uniciteit” krijgt toebedeeld. Volgens de BSV inclusief bijlagen (waaronder plattegronden/kaartmateriaal) zijn deze bomen als ensemble omschreven als monumentaal/bijzonder wat extra bescherming afdwingt. Het afgeven van een kapvergunning is daarmee strijdig.

Voor eens en voor altijd moet duidelijk worden wat de lokale overheid met bomen voor heeft, wat zij slechts met de mond belijdt en wat zij vervolgens in de realiteit faciliteert voor de bouwwereld.

Het woord is aan de rechter.