Skip to main content

Ondanks stevig protest uit de buurt en inmenging door de Bomenridders, ziet het ernaar uit dat de monumentale kastanje op de Rockanjestraat zal moeten wijken in verband met de realisatie van 12 nieuwe woningen.  In afwachting van reactie op het bezwaarschrift, vroegen De Bomenridders een voorlopige voorziening (VoVo) aan. Nu deze VoVo, bedoeld om voortijdige kap te voorkomen, is afgewezen, lijkt het onvermijdelijk  dat deze Witte Paardenkastanje begin  januari het veld zal ruimen.

Uit ons bezwaarschrift:

  • de bewering dat de boom onherstelbaar is aangetast, is onjuist. Onze boomdeskundige heeft geen gebreken vastgesteld die het meerjarig voortbestaan van de boom bedreigen. Zijn oordeel: ‘Deze boom kan op die plaats nog jaren mee’. Om elke twijfel hierover uit te sluiten hebben wij een ‘second opinion’ gevraagd van een onafhankelijke boomdeskundige. Na onderzoek concludeert deze: Boom is gezond en kan wel 150 jaar oud worden.
  • Deze boom moet worden gezien en geoordeeld als ‘beeldbepalend’
  • De vaststelling (uw formulering) dat er aan deze boom geen bijzondere waarde moet worden toegekend is strijdig met de uniciteit van deze boom. Witte Paardenkastanjes van deze omvang en leeftijd [schattingen lopen uiteen van 70 tot 90 jaar] zijn schaars in onze stad. Kastanjes met een toekomst moeten worden gekoesterd, niet gesloopt.
  • Het kappen van deze boom is strijdig met de uitgangspunten van de Bomen Structuur Visie, onderlegger APV: “Bomen moeten oud kunnen worden in de stad”
  • ·”Het belang van de aanvrager, etc. gaat boven het belang van de houtopstand”. De zorgvuldige afweging waaruit dat blijkt is ons niet bekend. Onderbouwing van dit standpunt lijkt gebaseerd op een onjuist oordeel over de gezondheid en toekomstverwachting van deze boom en is derhalve waardeloos
  • Het verlenen van de vergunning achten wij strijdig met de beleidsuitgangspunten van dit college, waarin wordt gesteld dat vergroening een dringende opgaaf is
  • Van een deugdelijke motivering, vereist door Awb artikel 3:46, is derhalve geen sprake bij deze verleende vergunning