Skip to main content

8749 handtekeningen boden de Bomenridders op 23 september aan bij Provincie Z-Holland. Twee petities tegen bomenkap aan N-wegen (door ons en Bomenridders Nissewaard) hebben laten zien dat veel mensen zich grote zorgen maken over onnodige aantasting van ons landschap. Politieke partijen en groene belangengroepen spraken in om de VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen ervan te overtuigen dat bermbomen niet de dupe mogen worden van onoplettende en te hard rijdende mensen. Er kwam zelfs een boom zijn verhaal doen! (zie video Omroep West).
Bomen langs wegen kunnen verkeersveiligheid juist vergroten omdat mensen dan minder geneigd zijn te hard te rijden. Ze zijn bovendien van grote waarde voor de kwaliteit van ons landschap, helpen tegen geluids- en wateroverlast, tegen harde wind, vangen fijnstof op en zijn belangrijk voor vogels en vleermuizen. Iedereen is voor meer veiligheid. Er zijn echter genoeg andere manieren waarop dit bereikt kan worden.

Vrijwel alle fracties in de commissie zijn het erover eens dat het anders moet! De gedeputeerde heeft de volgende toezeggingen gedaan: meer maatwerk, meer communicatie vooraf met omwonenden, belanghebbenden en groene partijen. Niet alleen meer inloopavonden organiseren maar discussies aangaan en betrokkenheid tonen. Daarbij zijn snelheidsbeperkingen niet uitgesloten. Voor nieuwe projecten komt er een nieuw bermbeleid, waarin structureel de inrichting van bermen voor natuur en mens en veiligheid gereorganiseerd wordt. Geen kaalslag. Zoveel mogelijk bomen behouden en alleen zeer selectief kappen als dat echt niet anders kan. Veiligheid is belangrijk, maar dat de commissie nu unaniem het belang van de bomen en natuur onderstreepte vond hij prettig. Duidelijk was voor hem dan ook dat in de toekomst er geen incidentenbeleid gevoerd moet worden. De politiek werd opgeroepen om ook in de toekomst niet bij één ongeluk te concluderen dat de situatie onveilig is en ad-hoc de bomen opeens gekapt moeten worden.

Dit is pure winst! De ANWB maakt een draai en komt op voor de bomen (en de fietsers). Hear hear! Van links tot rechts is er steun voor de bomen. Nu afwachten of de bestuurder die over de bomenkap gaat zal luisteren naar de meerderheid. Hij nuanceert nu gelukkig het aantal van 6000 te kappen bomen in Z-Holland. Met de toezegging van echte inspraakmogelijkheden en de mogelijkheid tot meedenken, vinden wij het al met al goede voornemens, waar wij vrolijk van worden. Vanzelfsprekend zijn en blijven de ridders kritisch op het handelen van de provincie, want met goede voornemens alleen behouden we geen bomen. Eerst zien dan geloven.

TVRijnmond schreef erover en ook de Haagse Omroep West deed verslag.
De petitie staat nog open en het aantal sympathisanten groeit nog dagelijks.
We willen iedereen die onze actie gesteund heeft en/of naar Den Haag is gekomen om in te spreken of op de tribune aanwezig te zijn hartelijk bedanken. Met actie voeren valt echt iets te bereiken voor de bomen; dat geeft de burger moed.

overh3