Skip to main content

In de tuin van Straatweg 27 (Kleiwegkwartier) staat een imposante oude kastanjeboom. Eén grote tak steekt uit over het trottoir van de Juliana van Stolberglaan. De eigenaar van de boom werd maart 2016 door Stadsbeheer gesommeerd deze tak eraf te zagen, want er zouden voetgangers tegenaan gelopen zijn. Inmiddels is er door overleg een compromis gekomen waar alle partijen mee kunnen leven. Er zal een obstakel op de stoep aangebracht worden, zodat voetgangers er niet meer zo snel tegenaan lopen (als ze op hun smartphone kijken) en de boomeigenaar zal bijdragen in de kosten. Boom gered!

De eigenaar was ontstemd over de gang van zaken, verweerde zich en zocht steun bij de Bomenridders. Hij heeft  aan een eerder verzoek van de gemeente gehoor gegeven en reflectoren op de tak aangebracht. Verbaasd was hij omdat er tijdens de vijfentwintig jaar dat hij daar woont nooit problemen rond de boom zijn geweest. Waarom nu wel? De Bomenridders hebben de situatie ter plekke bekeken en constateerden het volgende:

Het betreft een ‘gewone Paardenkastanje’ en niet zomaar één. De boom is voor Rotterdamse begrippen van uitzonderlijk hoge leeftijd, geschat minimaal 125 jaar en mogelijk in de buurt van de 150 jaar of daar boven. En NIET aangetast door de bloedingziekte die overal in de stad dodelijk is voor kastanjes. Uit onze metingen bleek dat er op het trottoir een onbelemmerde doorgang is over een breedte van ruim een meter vanaf de trottoirband. Daar moet je langer zijn dan 1,95 meter wil je je hoofd stoten! Logisch dat dichterbij de boom de vrije hoogte afneemt. In onze ogen is er meer dan voldoende ruimte voor de voetgangerstroom ter plaatse.

Uit contacten met voorbijgangers, die nieuwsgierig reageerden op onze metingen en aanwezigheid, bleek dat zij (en volgens hen ‘de hele buurt’) WETEN dat hier een bijzondere boom staat, dat men daar blij mee is en er geen moeite mee heeft. Daarnaar gevraagd was één persoon direct bereid een eventuele handtekeningactie actief te ondersteunen.

Een jaar of wat terug is er vlakbij de boom een oplaadpaal voor elektrische auto’s geplaatst. De boomeigenaar heeft hier tevergeefs tegen geprotesteerd omdat hij schade aan de boom vreesde. De plek van de paal dwingt voetgangers om dichter bij de boom te lopen met kans op een botsing als je langer bent dan 195 centimeter. Geen slimme keuze dus!

De Bomenridders zijn ontstemd over de aanpak door Stadsbeheer. Het betreft hier een unieke boom voor de Rotterdamse samenleving. Terwijl vele kastanjebomen aan bloedingsziekte bezwijken, is dit ook nog eens een gezond exemplaar. De boom moet niet aan risico’s worden blootgesteld door het maken van een grote wond die zal ontstaan als de bedoelde tak wordt verwijderd. Stadsbeheer beweert dat het afzagen van deze grote tak de levensverwachting van de boom niet schaadt. Daar zijn wij en onze boomdeskundige niet van overtuigd. Bovendien heeft de boom op deze locatie de oudste rechten en zou onaantastbaar moeten zijn. Zoveel groene monumenten als deze telt onze stad niet. Over de mogelijke gevolgen van een dergelijke onbezonnen snoeiactie willen wij niet eens nadenken!

Stadsbeheer “schermt” met ‘ontvangen klachten’ van personen die tegen de bedoelde tak zouden zijn aangelopen. Hoeveel dat er zijn? De eigenaar kreeg eerder op die vraag geen antwoord. Wij zijn van mening dat zowel wij als de eigenaar er recht op hebben te worden geïnformeerd over de aard, aantal en alle overige ter zake doende bijzonderheden van de klachten.
Wij hebben twee grote bezwaren: 1) Het onnodig aantasten van een unieke boom. 2) Een plotselinge nieuwe benadering van deze ‘probleemboom’ die weinig transparant en onvoldoende onderbouwd is. Het afzagen van de tak is een disproportioneel zware reactie.
Het ultimatum waarop actie moet zijn ondernomen (31 maart) vinden wij een oneigenlijke toepassing van het “algemeen belang / of veiligheid van burgers” waar achter Stadsbeheer zich mogelijk verschuilt. Zowel de boom als zijn eigenaar zijn hier naar ons idee slachtoffer van de arrogantie van de macht. De boom heeft in meer dan honderd jaar een onaantastbaar bestaansrecht verworven. Zo’n sieraad voor de stad mag niet worden bedreigd door regelzucht of dadendrang. De boom dient te worden beschermd tegen iedere vorm van aantasting.

Wij en de eigenaar willen met Stadsbeheer van gedachte wisselen over hoe we toekomstige botsingen tussen personen en de tak kunnen voorkomen. Maar niet onder de druk die Stadsbeheer op de situatie legt. Wij zullen Stadsbeheer in kennis stellen van ons standpunt en hen dringend verzoeken de ingeslagen weg niet verder te bewandelen.

kastanje-compi