Skip to main content

Wordt Rotterdam nu echt groener? Naar alle recente berichten in de media te oordelen: Ja. Althans in het publieke domein. De werkelijkheid is anders: de gemeentelijke BOMENBALANS vermeldt jaarlijks een gestadige toename met sprietjes, die in de plaats komen van volwassen maar soms zieke bomen met een grote kruin, die alle functies verrichten van vochtabsorptie, hittestress- en fijnstofreductie, CO2-opname en zuurstofproductie. Om van het straatbeeld nog maar te zwijgen. De gemeente zelf bezuinigt de herplant tot 70%!
kapcartoon
Soms gaan hele rijen laanbomen eraan en veroorzaken emotie bij omwonenden. En vooral bij dieren, wier schuilplaatsen, nesten en fourageerroute wordt vernield. Daarnaast kappen natuurlijke personen er vrolijk en vergunningsvrij op los zodra zij een huis kopen in een groenstedelijke buurt. Zij willen geen bladval, schaduw of ander ongerief maar liever een betegelde gemakstuin. Zij hebben geen herplantplicht.

Woningcorporaties slopen complete tuinen, bijvoorbeeld in IJsselmonde, Ommoord, Overschie of Vreewijk onder het motto, dat de boom te groot is voor de tuin. Daarachter schuilen andere kapmotieven zoals lichtbeneming, bladval en verstopping van dakgoten. En dan is er nog de illegale kap wegens onbekendheid met de regels of om aan de leges van de vergunning te ontkomen. Andere grootboombezitters binnen de bebouwde kom zoals Rijkswaterstaat (veiligheid langs A16 en A20) en PRORAIL (angst voor gevallen blaadjes) gaan ook hun gang…

Kortom: de aanval op mooie, grote bomen in de hele stad is merkbaar en ons bereiken hierover klachten.
Onze OGEN EN OREN in de wijken zijn actief. Wij beschikken over fotomateriaal. Sinds de deelgemeenten zijn opgeheven en de werven, waar de juiste kennis aanwezig is, geen adviesplicht meer hebben, is de kapvergunning ondergebracht bij een centrale dienst: BOUW en WONINGTOEZICHT.
Zoals de naam al zegt: deze dienst is niet bedoeld voor bomen en groen! Daardoor is het groenbeleid, in 2010 zo prachtig verwoord in de BOMENSTRUCTUURVISIE, sinds 2014 toegewezen aan een ambtelijk apparaat, dat zeer ver afstaat van de buurt, wijk en burger wiens inspraak met zijn omgeving met het woord wordt beleden maar met de daad wordt bestreden.

CONCLUSIE: HET STEDELIJK GROEN IS NIET LANGER IN GOEDE HANDEN

De Bomenridders zien wel oplossingen voor deze problemen maar ‘het apparaat’ luistert tot op heden onvoldoende naar onze adviezen. Reden waarom wij op 1 maart een brief aan het College van B&W stuurden onder de titel: Geen woorden maar bomen.

Geacht College,

De Bomenridders zijn onder de indruk van het goede gemeentelijke nieuws van het laatste jaar, te weten:
De Stadskrant in augustus 2015: “30% van de Rotterdammers ziet hun buurt groener worden“ en “Rotterdam is groener dan U denkt” waarin sprake is van 3600 nieuw geplante bomen in 2014. Wij zien dat niet zo en kunnen dat onderbouwen met het bekende voorbehoud, dat waarnemingen, al zijn ze gebaseerd op cijfers, ook een hoge mate van innerlijke waarschijnlijkheid dienen te hebben.
Zo is het onderzoek naar ’tevredenheid in Uw wijk’ gebaseerd op wel honderd vragen waarvan er slechts één groen en bomen betreft en daar dan de conclusie uit trekt dat het wel goed gaat met dat groen in de wijk!
Al deze blije Rotterdammers ten spijt stelde – ook in augustus 2015 – het CDA vragen aan het College onder het motto: Gevaarlijke populieren bederven woonplezier.
De brief stond vol met “gevaarlijke situaties en overlast”, bedoeld als kapmotieven.

Bomen zijn nu eenmaal emotie dus helaas ook negatieve.
Gelukkig is daar nu het PROGRAMMA DUURZAAM 010 waarin wethouder Langenberg in zijn voorwoord de stakeholders uitnodigt om mee te denken. Dat willen de Bomenridders graag. Zij melden zich dan ook hierbij voor de ambitie 1: GROENE EN GEZONDE STAD.

Allereerst stellen wij vast dat in een eerder document NATUURKAART ROTTERDAM 2014 bomen wel 25 keer werden genoemd en in het aan “Meer Groen” gewijde hoofdstuk van het Programma Duurzaam slechts één keer en wel in verband met monumentale bomen.

Als “groen” een belangrijke collegeprioriteit is dan verdienen bomen meer voorrang. Van al het groen zijn bomen de enige werkelijke duurzaamheidsdrager want zij leven langer, nemen meer water op, bestrijden meer de stedelijke hittestress van bestrating en gebouwen, vangen meer fijnstof af, reduceren meer CO2 en produceren meer zuurstof dan groene daken, geveltuinen, planten en struiken. Tenminste als het college- en raadsbeleid van april 2010, vastgelegd in de Bomenstructuurvisie wordt nageleefd en daar zit de angel:

1. Het “verborgen groen op binnenterreinen” wordt stelselmatig gerooid door corporaties en andere instellingen op grond van dubieuze motieven zoals “boom te groot” of “staat te dicht op de gevel” of “beneemt daglicht in woning” etc. en vervangen door gemaksgroen en betegeling.
Rotterdam is helaas nog niet aangesloten op de actie Operatie Steenbreek.
2. De stenige wijken Tarwewijk, Bloemhof en Hillesluis waren groen totdat de corporaties tientallen bomen lieten kappen onder het mom dat huurders last hadden van blaadjes.

3. Dat in het hoofdstuk “Meer Groen” de Bochtafsnijding Schie wordt genoemd als een aantrekkelijke “groene verbinding” tussen de Nieuwe Maas en de Rotte laat buiten beschouwing dat daarvoor eerst 453 gezonde en volwassen populieren worden geveld.

4. Recent wordt de verplanting ener 70-100 jaar oude plataan, welke moet wijken voor de nieuwbouw van een gymnastiekzaal in de Adamshofstraat, bemoeilijkt. Dit, terwijl zo duidelijk in de op duurzaamheid gerichte Bomenstructuurvisie is betoogd, dat bij nieuwbouw rekening moet worden gehouden met bestaande bijzondere bomen. De wethouder van financiën acht de geschatte kosten van verplanting ad € 70.000 te hoog. Deze zouden bij de kosten van nieuwbouw kunnen worden opgeteld en als dit dan de begroting te boven gaat moet de nieuwbouw worden gewijzigd en niet de boom geveld, zo menen wij.

Hier botsen nieuwe beleidsvoornemens op bestaand beleid van zes jaar geleden en op de realiteit van alledag. Maar er is meer dan alleen deze beleidsinconsistentie:

5. Recent hebben ProRail, Rijkswaterstaat, Vliegveld Zestienhoven en Havenbedrijf Rotterdam vele honderden bomen doen vellen in verband met veiligheid en zullen duizenden bomen in het Bergse Bos worden geofferd voor de aanleg van de verbinding A13-A16 waarmee de raad heeft ingestemd;

6. Bedraagt de opgelegde herplant slechts 61% van het gevelde areaal en geldt geen herplant van door natuurlijke personen zonder vergunning gekapte bomen op hun eigen terrein en dat zijn er veel meer dan de Raad in mei 2013 dacht;

7. Wordt het verbod op gebruik voor parkeerplaats voor auto’s in voortuinen zoals vastgelegd in wijkbestemmingsplannen niet gehandhaafd;

8. Hebben Bomenridders de grootste moeite om een bezwaar tegen een verleende vergunning tijdig, dat wil zeggen vóórdat de boom is gekapt, behandeld te krijgen door de Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC).

Wanneer het het College ernst is met de recente Duurzaamheidsambities waarin bomen een zeer grote rol vervullen dan moet de onomkeerbare beslissing over vellen, herplant of behouden worden weggehaald bij de dienst Stadsontwikkeling, afdeling Bouw- en Woningtoezicht en worden ondergebracht bij een aparte dienst Groenbeheer in samenwerking met bestaande werven waar de kennis omtrent bomen prevaleert.

Zoals bij iedere serieuze kenner van Duurzaamheid bekend is, staan belangen van BOUWEN en BOMEN nu eenmaal haaks op elkaar en veelal overweegt in de afweging van belangen het belang van bouwen. Dit feit wordt versterkt door de hiërarchische onderschikking van BOMEN aan BOUWEN.

Ons bijgaande rapport over het Proces Vergunningen 2015 illustreert dit nader (niet online bijegoegd).

Hoogachtend,
Stichting de Bomenridders

kaletuinen

Bomen-overlast-klein

Illegaal gekapte boom/bomen in de achtertuin van Bree 186 stichting De Bomenridders Rotterdam

Illegaal gekapte boom/bomen in de achtertuin van Bree 186