Skip to main content

Het gebied tussen Olympiaweg, Stadionlaan, Buitendijk en Coen Moulijnweg wordt heringericht. Bestaande sportvelden worden vervangen door kunstgras en oude kantines maken plaats voor nieuwe ‘gezamenlijke’ voorzieningen.
Voorafgaand aan de uitvoering van fase 2 nodigde de projectorganisatie ons uit kennis te nemen van de plannen en de gevolgen voor bomen. Wij hebben de bedreigde bomen geschouwd en onze bevindingen gemeld aan de projectorganisatie en aan de georganiseerde bewoners van Sportdorp. Wij menen dat niet alle bomen gekapt hoeven te worden als het inrichtingsplan minimaal wordt aangepast. De reactie van de projectorganisatie was: wij zien geen aanleiding iets aan te passen. Dat verbaast ons niet want dit project lijkt een schoolvoorbeeld van het negeren van de Bomenstructuurvisie. Daarin staat dat bestaande bomen leidend zijn bij planvorming in plaats van lijdend. Wij ervaren dat hier eerst een herinrichtingsplan is getekend, waarna men er pas achter kwam dat er al bomen staan.

Honderdtien bewoners van Sportdorp ondertekenden een bezwaarschrift tegen deze kapvergunning voor 33 bomen. Zeven juni boog de ‘algemene bezwaar commissie’ (ABC) zich over deze zaak, wij waren er bij.

De gemeente (verweerder) had van alle bezwaarden vastgesteld waar ze wonen. Die moeten direct zicht op de bomen hebben en maximaal 100 mtr afstand tot de bomen wonen om ontvankelijk te zijn. De gemeente meent dat de bewoners, op twee na, niet ontvankelijk zijn. Het advies van de commissie zal uitwijzen hoe hiermee wordt omgegaan. Wij hoorden:
1) De Essen kappen we omdat ze mogelijk last krijgen van de ‘Essentaksterfte’.
Een eenzame, grote, eerder gekandelaberde populier moet weg “omdat we er nu zonder schade bij kunnen”.
2) Via de nieuw te bouwen toegangsbrug aan de Stadionlaan moeten leveranciers, ambulances en andere hulpdiensten onbelemmerde toegang hebben. Later in de zitting zeggen diezelfde ambtenaren dat die toegangsweg alleen gebruikt zal worden voor voetgangers en fietsers. De ontsluiting van het complex is bedoeld via de Olympiaweg te gaan verlopen. Het moet een verkeersluw gebied worden.
3) Bomen met een verminderde toekomstverwachting worden gekapt. Welke criteria of grens men daarbij hanteert bleek op vragen van de commissie behoorlijk wisselend.
4) Gevraagd naar de deskundigheid van de personen die die keuzes hebben gemaakt kwam een stortvloed aan onduidelijkheid en klinkklare onzin over tafel. Als deskundigen werden opgevoerd: de sportbeheerder van het complex (wil eigenlijk geen blaadjes op zijn velden), de groenbeheerder van de gemeente en een projectmedewerker van de werf. Details over achtergrond en opleiding of bevoegdheden hebben wij niet voorbij horen komen.

Mogelijk bedoeld als pleister op de wonde kwam de herplant ter sprake. Getalsmatig komen er meer bomen terug dan er worden gekapt. Bij een plantmaat van 16-18 cm. (gedicteerd door het beschikbare budget) wordt dat een ingrijpende achteruitgang aan groenvolume. Rotterdam kan met haar vervuilde atmosfeer niet veel bomen en bladoppervlak meer missen, dus voordat de boommassa die verdwijnt is gecompenseerd, zijn we vele jaren verder!

Klap op de vuurpijl was de opmerking van de projectleider dat er met de Bomenridders is gesproken en dat zij het plan goed vinden! Dat is een verzinsel. Het stoort ons dat De Bomenridders met verdraaiing van de feiten gebruikt worden om het kapplan te legitimeren. Hieronder ziet u de bomen waar het over gaat (met dank aan Mees Tims voor de foto’s).

bomen-sportcampus