Skip to main content

Rijkswaterstaat kondigde in september ‘15 aan dat er 209 populieren langs de A16 en A20, de Rotterdamse ruit, gekapt zouden gaan worden. Deze kap is nu in volle gang. Er vindt een forse kaalslag plaats. Dat roept vragen op, zeker omdat wij geen verleende vergunning kunnen vinden. De bomen zouden onder de boswet kunnen vallen, waardoor geen kapvergunning nodig is. Toch is er wel een vergunning aangevraagd en heeft de gemeente RWS daarna nog om aanvullende gegevens gevraagd. Waarom dan? Vragen, vragen en nog eens vragen. En niet alleen bij ons.
Volgens een VTA rapport (boom-gezondheid-rapport) zouden alle bomen in slechte staat en dus gevaarlijk zijn. Uit het rapport: “Vitaliteit: vermindering > Ernstig gevaar voor omvallen; Stadium: gevorderd; VTA-conditie: risicoboom; VTA-advies: verwijderen.”

  • Wie stelde het VTA rapport op? Geen boomnummers, geen datum, geen gegevens over trekproeven om de stabiliteit te controleren.
  • Zijn er alternatieven onderzocht?
  • Is er in dit geval nu wel of geen kapvergunning vereist? En wie bepaalt dat?

Gemeente Rotterdam wil graag de luchtkwaliteit verbeteren. Hoe is deze kap dan te rijmen met het slopen van dit aantal bomen, in relatie tot CO2 opslag, afvang fijnstof, etc. juist langs een autosnelweg? Ook de onderbegroeiing op deze trajecten is weggehaald, waar wij de noodzaak niet van inzien.
Bureau Stadsnatuur Rotterdam vraagt zich af of de Flora&Faunawet wel is nageleefd. Zijn er geen (nesten van) ‘jaarrond beschermde’ dieren verwijderd/verstoord.
Wij zijn net als bij de N-wegen (provincie) ook bij de rijkswegen (RWS) voorstander van groene en duurzaam ingerichte en beheerde wegbermen. Deze zijn onmisbaar voor CO2 opslag, opvang van fijnstof, het verminderen van geluidoverlast. Dat een rij bomen ook laagstaande zon tegenhoudt en de wind breekt, nemen we aan weet iedereen te waarderen. Kortom, wij hebben meer vragen en twijfels, over dit VTA rapport, dan heldere antwoorden.

 
Vergunning?!
Er zijn twee kapaanvragen, maar geen (verleende) vergunning. Over herplant kan daarom niets worden gezegd want herplant is immers altijd gekoppeld aan een vergunning. Intussen lijken alle bomen inmiddels gekapt. Toen wij probeerden bij het loket omgevingsvergunningen meer informatie in te winnen stuitten we op slordigheden in de documentatie. Er lijkt weinig moeite gedaan om de juistheid van de door RWS aangeleverde gegevens te checken. Kapvergunningsplicht schijnt ook af te hangen van de afstand tot de rijbaan. Buiten 10 meter van de rijbaan zou een vergunning nodig zijn. In hoeverre hier rekening mee is gehouden, moet onderzocht worden.
Waar de gemeente Rotterdam poogt zuinig om te springen met bomen en gemeentelijk groen en ons frequent, voorafgaand aan, etrekt bij kapplannen, hebben wij bij partijen als RWS of ProRail doorgaans het nakijken. Ook de Bomenridders lopen dan achter de feiten aan. Voordat de feiten rond deze bomensloop goed zijn onderzocht blijken de bermbomen al te zijn verdwenen. Voor de bouw van het geluidscherm (A20) moesten al veel bomen het veld ruimen. Daarbij zaten de ridders aan tafel en is constructief samengewerkt, ook met RWS. Waarom gaat het nu anders?
De kap vindt plaats:

  • tussen de Noorderbocht en de N471 = G.K. van Hoogendorpweg ( 53 populieren)
  • tussen de S109 = Hoofdweg en Lagelandsepad ( 156 populieren)
  • A16 ten zuiden van Lagelandsepad (125 populieren) gesnoeid
    De stamomtrekken variëren van 50 tot 100 cm, geen erg oude bomen dus.

kaalslag-compi

kaptrajecten