Het waterschap Hollandse Delta kondigt aan 150 bomen te gaan kappen aan de dijken in het akkerland vlak onder de A15. In dit prachtige open landschap vlak onder Rotterdam zijn de rijen essen zeer beeldbepalend. Het gaat om de enkele dijken tussen Rhoon en Smitshoek. Het zou erg jammer zijn als hier zo’n kaalslag zou plaats vinden. Er is nog geen kapvergunning aangevraagd. Willem van Eck, een van de Bomenridders in Albrandswaard, wist er het volgende over te melden:

“Recent zijn de resultaten van de afgelopen najaar gehouden VTA-inspectie aan de bomen in Albrandswaard binnengekomen. Deze inspecties gebeuren om de 3 jaar. Gebleken is dat 142(!) bomen in een dusdanige conditie verkeren dat deze gekapt zullen moeten worden vanwege risico op omwaaien en/of uitbreken van grote takken. In het VTA (visual tree assessment)-inspectierapport wordt per boom gerapporteerd. Het betreft vooral bomen langs de Essendijk, de Rijsdijk, de parallelweg langs de Rijsdijk t.h.v. de Buytenhof en de Omloopseweg.

Op dit moment wordt door W. van Kerfort bekeken in hoeverre er herplant kan plaatsvinden. Op een aantal locaties staan de bomen langs de dijken erg dicht bij elkaar. Voor de jonge bomen, die hiertussen moeten worden aangebracht, moet wat meer ruimte worden aangehouden. Hierdoor is niet altijd op dezelfde plek hetzelfde aantal bomen terug te planten. Ter compensatie zal dan ook een deel van de herplant op andere locaties worden uitgevoerd. Afgesproken wordt dat de Bomenridders Albrandswaard deze plannen in z’n geheel mogen inzien en hierop mogen reageren. Zodra de herplantmogelijkheden zijn onderzocht en op de tekeningen zijn verwerkt zal het volledige kap- en herplantplan op A3-tekeningen naar de stichting worden opgestuurd.”

rhoonsedijkx2