Over deze bomen is recent veel onrust ontstaan toen bekend werd dat er tegelijk met grootonderhoud aan de N 218 (beter bekend als de Groene Kruisweg) zo’n 270 bomen worden gekapt vanwege de verkeersveiligheid. De provinciale overheid ‘beroept zich’, zo hoorden wij tijdens inloopavonden, op de richtlijnen van kennisplatform CROW. Deze richtlijn beveelt aan wegbeheerders aan om alle obstakels binnen 4,5 meter van de kant van de weg te verwijderen. Laten daar nou net op heel veel plaatsen bomen staan!

Een nuttig gesprek
Reden waarom wij op 15 april een gesprek voerden met twee beleidsmedewerkers van de provincie Zuid-Holland. Het werd over en weer een nuttig en informatief gesprek. Ons is verteld dat er bij een dergelijk proces meerdere afdelingen (infrastructuur, landschap, groen, etc.) betrokken zijn die elk vanuit hun speciale invalshoek een bijdrage leveren aan het plan. Eerst als het voorstel gereed is wordt het ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Er kan dan nog worden gewijzigd.
Desgevraagd bleek dat in deze voorstellen niet zijn verwerkt de ingrepen die andere groot-boombezitters doen. Het kan dus voorkomen dat de provincie beslist dat er 500 bomen weg moeten vanwege verkeersveiligheid/herinrichting wegen zonder te weten dat het Hoogheemraadschap 300 bomen kapt vanwege de ‘waterveiligheid’ en zonder te weten dat Prorail 200 bomen kapt langs haar spoorlijnen en zonder te weten dat exploitanten van leidingstraten (Gasunie, ea.) 100 bomen kapt omdat die op hun leidingtracés staan. Een zeer bezwaarlijke zaak!

Vragen om commotie
Als de linkerhand niet weet wat de rechter doet kunnen er duizenden bomen verdwijnen zonder dat daar een haan naar kraait en zonder dat inwoners daar actief in worden betrokken. Dat is vragen om commotie onder omwonenden en andere belanghebbenden en zal het vertrouwen in beleidsmakers en lokale overheden niet doen toenemen. Nieuwsgierig waren wij naar een inventarisatie van het aantal bomen in de CROW-zone. Volgens onze gesprekspartners zijn het in de provincie ZH ± 8000 bomen! Een niet geringe bedreiging van ons landschap en ons groene kapitaal.

Menselijk gedrag
Vanzelfsprekend zijn Bomenridders voorstander van veiligheid maar wij zien graag dat de richtlijn van het CROW creatief wordt ingezet en niet als dogma geldt. Immers de verkeersveiligheid is één op één afhankelijk van menselijk gedrag! Het kan anno 2015 niet zo zijn dat er in ons land tienduizenden bomen worden opgeofferd aan het voorkomen van schade of letsel doordat mensen tegen bomen knallen, terwijl er niet of nauwelijks maatregelen aan de bron (de automobilist en het rijgedrag) worden genomen.
We zijn in gesprek, gaan ter zake doende gegevens ontvangen en er komt een vervolg! Onze insteek is het opbouwen van een constructieve relatie met de provincie en haar bestuurders ten einde een goede balans te vinden tussen bomen, landschap, leefbaarheid en veiligheid & mobiliteit.

Op de speciale Facebookpage ‘Laat bomen niet boeten voor gevaarlijk rijgedrag’ plaatsen we regelmatig berichten over bomenkap voor verkeersveiligheid.

CROW is in 1987 ontstaan uit een fusie van het Studie Centrum Wegenbouw, de stichting Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw en het Studiecentrum Verkeerstechniek.  Crow werd een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Later zijn hier de Crow boomveiligheidseisen en – registratie aan toegevoegd. Een paar jaar geleden heeft  CROW een kennisplatform opgericht om te komen tot een landelijke erkende VTA en boomveiligheidsregistraties.

fb

Roekeloze-boom540