Bomen en provinciale wegen

Over deze bomen is recent veel onrust ontstaan toen bekend werd dat er tegelijk met grootonderhoud aan de N 218 (beter bekend als de Groene Kruisweg) zo’n 270 bomen worden gekapt vanwege de verkeersveiligheid. De provinciale overheid ‘beroept zich’, zo hoorden wij tijdens inloopavonden, op de richtlijnen van kennisplatform CROW. Deze richtlijn beveelt aan wegbeheerders aan om alle obstakels binnen 4,5 meter van de kant van de weg te verwijderen. Laten daar nou net op heel veel plaatsen bomen staan!

Een nuttig gesprek
Reden waarom wij op 15 april een gesprek voerden met twee beleidsmedewerkers van de provincie Zuid-Holland. Het werd over en weer een nuttig en informatief gesprek. Ons is verteld dat er bij een dergelijk proces meerdere afdelingen (infrastructuur, landschap, groen, etc.) betrokken zijn die elk vanuit hun speciale invalshoek een bijdrage leveren aan het plan. Eerst als het voorstel gereed is wordt het ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Er kan dan nog worden gewijzigd.
Desgevraagd bleek dat in deze voorstellen niet zijn verwerkt de ingrepen die andere groot-boombezitters doen. Het kan dus voorkomen dat de provincie beslist dat er 500 bomen weg moeten vanwege verkeersveiligheid/herinrichting wegen zonder te weten dat het Hoogheemraadschap 300 bomen kapt vanwege de ‘waterveiligheid’ en zonder te weten dat Prorail 200 bomen kapt langs haar spoorlijnen en zonder te weten dat exploitanten van leidingstraten (Gasunie, ea.) 100 bomen kapt omdat die op hun leidingtracés staan. Een zeer bezwaarlijke zaak!

Vragen om commotie
Als de linkerhand niet weet wat de rechter doet kunnen er duizenden bomen verdwijnen zonder dat daar een haan naar kraait en zonder dat inwoners daar actief in worden betrokken. Dat is vragen om commotie onder omwonenden en andere belanghebbenden en zal het vertrouwen in beleidsmakers en lokale overheden niet doen toenemen. Nieuwsgierig waren wij naar een inventarisatie van het aantal bomen in de CROW-zone. Volgens onze gesprekspartners zijn het in de provincie ZH ± 8000 bomen! Een niet geringe bedreiging van ons landschap en ons groene kapitaal.

Menselijk gedrag
Vanzelfsprekend zijn Bomenridders voorstander van veiligheid maar wij zien graag dat de richtlijn van het CROW creatief wordt ingezet en niet als dogma geldt. Immers de verkeersveiligheid is één op één afhankelijk van menselijk gedrag! Het kan anno 2015 niet zo zijn dat er in ons land tienduizenden bomen worden opgeofferd aan het voorkomen van schade of letsel doordat mensen tegen bomen knallen, terwijl er niet of nauwelijks maatregelen aan de bron (de automobilist en het rijgedrag) worden genomen.
We zijn in gesprek, gaan ter zake doende gegevens ontvangen en er komt een vervolg! Onze insteek is het opbouwen van een constructieve relatie met de provincie en haar bestuurders ten einde een goede balans te vinden tussen bomen, landschap, leefbaarheid en veiligheid & mobiliteit.

Op de speciale Facebookpage ‘Laat bomen niet boeten voor gevaarlijk rijgedrag’ plaatsen we regelmatig berichten over bomenkap voor verkeersveiligheid.

CROW is in 1987 ontstaan uit een fusie van het Studie Centrum Wegenbouw, de stichting Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw en het Studiecentrum Verkeerstechniek.  Crow werd een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Later zijn hier de Crow boomveiligheidseisen en – registratie aan toegevoegd. Een paar jaar geleden heeft  CROW een kennisplatform opgericht om te komen tot een landelijke erkende VTA en boomveiligheidsregistraties.

fb

Roekeloze-boom540


7 Reacties

 1. De afwezigheid van bomen langs wegen blijkt gevaarlijk rijgedrag juist in de hand te werken. Voor de Keulse Verkeersspycholoog Egon Stephan was dit aanleiding om bij de aanleg van een nieuwe snelweg ervoor te zorgen dat er juist bomen geplant werden (A4 Aken-Keulen). Dit verhoogt de alertheid van de weggebruikers.
  De incidentele eenzijdige aanrijdingen met bomen wegen niet op tegen het algemeen verbeteren van verkeersveiligheid, juist door de aanwezigheid van bomen. Bovendien dragen die bomen ook nog bij aan een schoner milieu.

 2. Edith Stuivenberg

  @Wim Vlekken:

  Dit wist ik niet, van die verkeerspsycholoog en de A4.
  Zeer goede informatie, bedankt.

 3. leojonkergouw

  Tot mijn grote vreugde zag ik dat er ook een omgekeerd beleid plaatsvindt hetzij op kleine schaal.
  Zo zijn er langs de hoofdinvalsweg ten zuiden van Leeuwarden bomen geplant op zeer korte afstand van het wegdek! En ook prachtig dicht op elkaar, zodat een fraaie laanbeplanting ontstaat. Nu maar hopen, dat er binnen wat jaren niet weer een stel leeghoofden op het idee komt om de heleboel weer op te ruimen.

 4. leojonkergouw

  Ook in voormalig Oost Duitsland plant men op zeer grote schaal bomen dicht langs de wegen.
  Dit is gewoon vastgelegd beleid. De auto’s scheren rakelings langs die stammen, je kunt dat vanuit onze Nederlandse verkeersvisie amper geloven. Toch heb ik op een meerdaagse reis aldaar geen enkel ongeval waargenomen en ook nergens ook maar één beschadigde boom langs de wegen gezien.
  Wordt het niet eens tijd om onze beleidsmakers een wat groter wereldbeeld te verschaffen, zodat ze hun bekrompen denkpatronen eens wat gaan verruimen?

 5. Even ingestudeerd in de SWOV factsheets. Daar staat heel veel in, je kan zelf gaan zoeken. Twee zaken lijken mij de hoofdzaak: Bomen(lees obstakels)langs wegen remmen de gemiddelde snelheid op een weg. De andere belangrijke zaak: Hoe harder je rijdt, hoe zwaarder het letsel bij een ongeluk. Dit gaat zelfs factoren 4 (bij 70 km/uur) tot meer dan 30 maal (bij 90 km/uur) zo hoog. Op basis van bovenstaande feiten gaan ze in Duitsland, Belgie, Frankrijk, Amerika en de rest van de wereld snelheidslimieten opstellen op wegen met bomen en plant met met grote aantallen bomen langs wegen. In Nederland doet op basis van dezelfde feiten men het andersom: Bomen weg, dan kunnen we nog harder rijden. De SVOW en de provincie zijn in handen gevallen van de bumperklevende, snelheidsmanikale maffia.
  (Cijfers uit SVOW rapport )

 6. Dat is heel interessant! Beleidsmakers in NL kijken blijkbaar niet over landsgrenzen heen om kennis op te doen.

 7. Precies. Typ maar eens in Google: Trees reduce speed, of iets degelijks. Er is genoeg te vinden.

Reageer!