6000 bermbomen Zuid Holland op kaplijst

Woensdag 23 september staat de geplande bomenkap langs N-wegen in Zuid-Holland op de agenda van de provinciale Commissie Verkeer en Milieu. Wij gaan inspreken tegen het plan om duizenden bomen te kappen voor de illusie van verkeersveiligheid. De oorzaak van ongelukken ligt bij gevaarlijk rijgedrag, niet bij bomen. Wij zijn voor verkeersveiligheid, maar die kan ook met andere middelen bereikt worden.
Om te laten zien dat veel mensen geen kaalkap van ons landschap willen, is het belangrijk dat de tribune vol zit! Kom dus alsjeblieft als supporter naar het Provinciehuis (Zuid-Hollandplein 1, Den Haag).

De vergadering start om 14.00. Wil je zelf ook inspreken, neem dan op tijd contact op met de griffie:  statengriffie@pzh.nl. Geef dan aan dat je vernomen hebt dat de brief van de gedeputeerde besproken wordt en dat je daarover wilt inspreken. Dan leggen zij de procedure uit. Je krijgt meestal 5 minuten per inspreker. Dat is ongeveer een A4 tekst. Oefen van tevoren, zodat je goed uitkomt met de tijd. Kom je alleen om steun te betuigen, dan hoef je je niet van tevoren aan te melden. Groen Links-ZH spreekt ook in.
Wij zullen deze gelegenheid gebruiken om de ruim 6500 handtekeningen onder onze petitie ‘Stop Bomenkap langs Provinciale Wegen’ aan te bieden. Daar voegen we de ruim 1300 handtekeningen onder de petitie tegen bomenkap langs de Groene Kruisweg aan toe.

6000 bomen in heel Zuid-Holland dreigen te verdwijnen voor de verkeersveiligheid. Volgens de ANWB zijn in Zuid-Holland relatief veel verkeersonveilige provinciale wegen. Op hun WEBSITE zijn ze aangegeven. De data zijn gebaseerd op een beperkte publieksenquete onder automobilisten! Groen Links ZH maakt zich terecht grote zorgen en stelde onderstaande vragen aan de Provincie. Hier zijn de antwoorden.

Richtlijnen
Vindt u met ons dat bomen een belangrijke landschappeljke en natuurwaarde hebben?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat doet u eraan om deze waarde te bewaren?

Antwoord: Ja, bomen hebben een toegevoegde waarde in het landschap, omdat het landschap in Zuid-Holland gevarieerd is en de bomenrijen een karakteristiek element zijn in de polders. Uitgaande van de landelijke richtlijnen is maatwerk mogelijk en wordt zorgvuldig afgewogen welke bomen kunnen blijven staan en welke niet. Iedere gekapte boom wordt gecompenseerd, maar niet per definitie op dezelfde plek. Het in maart 2009 door GS vastgestelde Landschapsplan geeft de richting voor de wijze van herplant. Per landschapstype is in het Landschapsplan de gewenste beplanting langs de provinciale wegen in het betreffende gebied beschreven.

Beperkte levensduur
Hebben bomen naast de landschappelijke en natuurkwaliteit niet juist ook een effect op het bevorderen van de verkeersveiligheid? o Zo nee, waarop baseert u dat? o Zo ja, welke conclusie verbindt u daaraan voor de voorgenomen kap?
Antwoord: Wanneer beplanting conform de verkeersveiligheidsrichtlijnen, waaronder de obstakelvrije zone, wordt gerealiseerd langs een weg, kan deze bijdragen aan het geleiden van weggebruikers en het accentueren van discontinuïteiten. Het verkeersveiligheids- en groenbeleid kunnen elkaar op die manier versterken. Zodra bomen echter binnen de obstakelvrije zone staan, brengt dit bij een aanrijding een groot (letsel)risico met zich mee. Behalve de toestand waarin bomen verkeren, bepaalde typen populieren met een beperkte levensduur zorgen bijvoorbeeld bij harde wind voor onveilige situaties bij afvallende takken op de weg, is de kans op een ongeval dan ook de voornaamste reden om bomen in de obstakelvrije zone te kappen.
Over de kap van de bomen langs de N218 is op een enkele locatie na nog geen besluit genomen. In overleg met de gemeenten Brielle en Nissewaard en belanghebbenden wordt nog afgewogen welke bomen kunnen blijven staan en welke maatregelen er worden getroffen. Te denken valt aan toepassing van geleiderail op bepaalde locaties, aanvullende beplanting en mogelijk fasering van de kap. De verwachting is dat wij de bewoners hier na de zomer nader over kunnen informeren.

Natuurwaarden
Hoe heeft u de landschappelijke en natuurwaarde gewogen bij u keuze om de bomen te kappen in plaats van andere maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de weginrichting, betere snelheidshandhaving of het plaatsen van houten geleiderails?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2.

Obstakelvrije zone
Uit de toelichting van de provincie blijkt dat het standaard praktijk is om bomen te kappen binnen 4,5 meter vanaf de belijning. Op welk onderzoek is deze praktijk gebaseerd?
Antwoord: Bij de (her)inrichting van onze wegen volgt de provincie Zuid-Holland zoveel mogelijk de landelijke richtlijnen van de CROW. Bij bestaande provinciale wegen zijn veiligheidsmaatregelen soms moeilijker realiseerbaar vanwege historisch gevormde ruimtelijke beperkingen, bebouwing, dijklichamen en kabels en leidingen. Volgens de richtlijnen is de breedte van de obstakelvrije zone langs een gebiedsontsluitingsweg standaard 6,0 meter en minimaal 4,5 meter. Ook door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is onderzoek verricht en worden deze richtlijnen onderschreven.

Letsel
Concludeert dit onderzoek dat er ten allen tijde 4,5 meter van de belijning alle bomen moeten worden gekapt?
Antwoord: Zowel de landelijke richtlijnen van de CROW als de SWOV gaan uit van een obstakelvrije zone van minimaal 4,5 meter en standaard 6,0 meter. In de richtlijnen is het volgende opgenomen met betrekking tot het (niet) toepassen van een obstakelvrije zone: “De kans op letsel bij aanrijding van een boom is gemiddeld bijna tweeënhalf maal zo groot als bij aanrijding van een geleiderailconstructie. Hoe belangrijk een afschermingsvoorziening ter afscherming van een gevarenzone ook kan zijn, het is altijd veel beter ongevallen te voorkomen door middel van een obstakelvrije zone. Een aanrijding met een afschermingsvoorziening is immers ook een ongeval met een zeker letselrisico. Voor gebiedsontsluitingswegen geldt dat alleen in uitzonderingsgevallen het plaatsen van een afschermingsvoorziening kan worden overwogen. De achterliggende reden is dat afschermingsvoorzieningen een sterke associatie oproepen met stroomwegen, hetgeen afbreuk doet aan de herkenbaarheid van de gebiedsontsluitingsweg.”

Conform
Hanteren alle overheden deze 4,5 meter?
Antwoord: In heel Nederland worden wegbeheerders geacht hun wegen zoveel mogelijk conform de landelijke richtlijnen van de CROW in te richten. Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende wegbeheerders zelf in hoeverre deze richtlijnen, waaronder ook die voor de obstakelvrije zone, daadwerkelijk worden toegepast.

Oorzaak
Wat is volgens dit onderzoek de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen?
Antwoord: De richtlijnen gaan niet in op de oorzaken van verkeersongevallen. In het algemeen geldt dat verkeersongevallen in de meeste gevallen zijn te wijten aan het gedrag van bestuurders. De richtlijnen zijn er met name op gericht om de inrichting van de weg te verbeteren en daarnaast ook de gevolgen van een ongeval te beperken, bijvoorbeeld door middel van een obstakelvrije zone.

Aanbevelingen
Doet het onderzoek nog andere aanbevelingen om de verkeersveiligheid te verbeteren?
Antwoord: Ja, de richtlijnen geven aan hoe de totale weginrichting dient te zijn. De obstakelvrije zone is hier een onderdeel van. In de regio gaat het gerucht dat het kappen van de bomen mede bedoeld is om ruimte te maken voor wegverbreding.

Wegverbreding

Kan het College hier opheldering in verschaffen en garanderen dat zij geen wegen gaat verbreden waar bomen zijn gekapt in het kader van de verkeersveiligheid?
Antwoord: Er is geen sprake van een wegverbreding van de N218. Wel zijn er een tweetal opstelvakken verlengd, waarvoor een 8-tal bomen diende te worden gekapt. In algemene zin kunnen wij niet uitsluiten dat in de toekomst nog wegverbredingen worden gerealiseerd, met mogelijke gevolgen voor obstakels in de obstakelvrije zone.

Wat vinden de Bomenridders hiervan?

De discutabele richtlijnen van CROW worden door ambtenaren kritiekloos opgevolgd, aangemoedigd door de ANWB. Wie zich beter in de materie verdiept zal lezen dat bomenkap in veel gevallen juist onveiligheid vergroot. Op wegen zonder verticale elementen gaat men vanzelf steeds harder rijden omdat de eigen snelheid moeilijker in te schatten is, wat bij aanrijdingen ernstiger gevolgen heeft. Over de grens worden interessante alternatieve oplossingen gevonden. In Duitsland worden juist bomen langs wegen geplant omdat blijkt dat de rijsnelheid dan daalt. Rijgedrag blijkt meestal de oorzaak van ongelukken, zo geeft de provincie zelf nota bene toe. Zet dan in op het beïnvloeden van gedrag, zoals via snelheidsbeperkende maatregelen, aangepaste belijning en plaatsing van geleiderails.

Mijnsheerenland
Aan de N489 bij Mijnsheerenland in de Hoekschewaard wil men ook alle ‘obstakels’ binnen de gevarenzone gaan kappen. Op 2 juni was er een bewonersbijeenkomst over, die zeer goed bezocht was. Arie Pieters (Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior) was aanwezig. Lees HIER zijn uitgebreide verslag. Het AD publiceerde een artikel waarin staat dat omwonenden kaalslag vrezen. Hopelijk komen zij in groten getale in actie. Naast gemeentelijke bomen staan ook particuliere bomen op de kaplijst. Zo lezen we in DIT artikel dat een familie een deel van een oude fruitboomgaard zal verliezen. Hier foto’s van de N489:

4xN489

N489


49 Reacties

 1. C. Kuppens

  Zonder die bomen en struiken raast de wind over het platte landschap en blaast je auto naar de verkeerde kant van de weg. Als er huizen hadden gestaan zouden de bewoonde gebieden alleen maar uitgebreid worden, waarom niet juist meer bomen planten? Ze geven rust en schaduw aan de mens. De mens moet door zijn eigen rijgedrag ongelukken voorkomen. De bomen kunnen daar niets aan doen.

 2. richard

  Mocht deze burokratische waanzin worden uitgevoerd, zo veel mogelijk de uitvoering hiervan saboteren!! Betrokken ambtenaren privé bezoeken.

 3. Ik ben er niet voor ambtenaren privé te gaan lastig vallen; dat ondermijnt je geloofwaardigheid vooral. Zo kweek je geen sympathie voor de zaak. Met de juiste argumenten de politiek en pers bestoken, dat moeten we doen.

 4. Ed Leentvaar

  Kappen gaat soms te rigide, natuurbeleving is belangrijk, de wind is ook een belangrijk maar 4,5 mtr. vanaf de belijning is belangrijk. Vraag dit maar eens na bij de brandweer, hiermee gebeuren gewoon veel ongelukken en mensenlevens gaan boven bomen lijkt me.

 5. van Amersfoort

  Ik wil de cijfers weleens zien: hoeveel doden door bomen?
  En hoeveel door snelheid, VOORDAT iemand een boom tegenkomt? Het is snelheid die voor problemen zorgt.
  Neem de parallelweg over het Haringvliet eens om te zien hoe optische maatregelen je snelheid verminderen.
  Grappig om te streven (als het je uitkomt natuurlijk) naar 4,5 of 6 m. – Er blijven gewoon smalle en brede wegen.

 6. henk evers

  ze motte gewoon nou kappen met dat hakken.het zal je overkomen,dat je er van gaat dromen,een land zonder bomen?ze kunnen zich beter zelf kortwieken,en gewoon het leven uit hun laten stromen,eigenlijk bedoel ik,laten ze beter hun eigen lijf verzieken!

 7. Hoog tijd voor een petitie om deze landelijke kaalslag langs wegen te stoppen. Alle natuurorganisaties moeten gemobiliseerd worden om dit beleid te stoppen want ons unieke landschap dreigt op grote schaal vernield te gaan worden. De Bomenridders zijn ermee bezig. Zeer binnenkort nieuws hierover.

 8. laten we maar direct zo’n petitie starten dan!

 9. Nog even geduld, moet zorgvuldig geformuleerd.

 10. Marie Bos

  wat zou dat erg zijn al kale wegen hoe heerlijk is het in voorjaar al dat jonge groen weer aan de bomen!!

 11. Aimée de Vries

  @Ed Leentvaar: mensenlevens gaan boven bomen? Wat is dat nu voor kromme redenatie? Bomen zijn van levensbelang voor mensen, andersom zeker niet. Bovendien ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen leven, dus als je te hard rijdt en daardoor tegen een boom knalt, is dat je eigen schuld. Niet andersom.

 12. Ja Mensen maken tegenwoordig van die domme plannen.Het komt door allemaal regeltjes die mensen verzinnen.

  Heb toch eens wat meer respect voor de bomen. Ze zuiveren de lucht die we in ademen, geven schaduw als de zon te hard schijnt, temperen de wind. Bomen maken m.i. het landschap mooier.

 13. jJanneke Rogaar

  In het verleden zijn juist processen t/m de Hoge Raad gevoerd over het al dan niet kappen van bomen. Die moesten blijven. Juist van de veiligheid van de weggebruiker. Zo was de weg en de breedte ervan juist beter zichtbaar. De bomenrij voorkwam het ongewild terechtkomen in de sloot ernaast.

 14. Helma Gehéniau-de Koning

  Dat het bomenbestand in ons groenarme Nederland nu nog eens extra wordt uitgedund is niet alleen om woedend te worden, maar ook intens verdrietig.
  Welke ernstige ongelukken–cijfers zijn voorhanden om een dergelijke grootschalige beslissing te nemen.?
  En dan mogen cijfers van veroorzaakte ongelukkken door alcohol en drugsgebruik niet meetellen.
  Wordt zoiets ook mede bepaald door bv de houthandel, de kapbedrijven, vervoersbedrijven e.d?
  Staan de argumenten keihard en duidelijk en onderzocht en vastgesteld op papier?
  Er is toch geen enkel land waar dergelijke onzin wordt uitgevoerd.
  Ik kom veel in andere landen waar zelfs bomen op werkelijk gevaarlijke plekken niet worden verwijderd maar waar gele of witte vlakken op worden geschilderd en een snelheidsbeperking is ingevoerd.
  De schoonheid en het belang van een bomenlaan, weg of straat wordt weer zwaar onderschat.
  In anden om ons heen worden ook geen stadsbomen gekapt omdat er geen 2 rolstoelen of 2 kinderwagens precies naast die boom elkaar niet kunnen passseren.
  Ook worden bomen in trottoirs in andere landen niet gekapt als ze de straat opdrukken.
  Hier in Cahors zijn al de enorme platanen die daar debet aan waren niet gekapt, maar is de boomspiegel vergroot , de wortels afgefreest en de stoep iets hoger vernieuwd. Een schitterend lange laan bleef gespaard en niemand kan zijn nek breken over opdrukkend asvalt of tegels.
  Bescherm ons bomenbestand en vergroot het in plaats van verkleinen door gemakzucht

  Onze Provincies zijn weer een beetje méér gek geworden.

 15. Herma Bossen

  Hoe halen ze het in hun hoofd? Zullen we dan ook maar alle lantaarnpalen maar weg halen en de sloten dempen zodat ieder 130 km. kan rijden tussen de rotondes in. Alstublieft kap die bomen niet. Ze zijn van levensbelang voor ons en de bomen zorgen er juist voor dat er niet zo hard wordt gereden , zo niet dan hebben ze te veel alcohol op.

 16. M.brouwer

  Stop bomen kappen

 17. gerrit de heij

  belachelijk allemaal, hier in frankrijk is het hetzelfde liedje…ipv dat automobilisten en motorrijders het wat rustiger aandoen moeten de bomen nu wijken en schieten ze weldra als snelheidsduivels over de gecreeerde racebanen door de natuur en pletten alles wat op hun weg komt..en wat te doen met lantaarn-en telefoonpalen??

 18. Jan en Gonnie Werner

  Bomen zijn luchtkwaliteit verbeteraars – bomen geven schaduw en daardoor blijft het koeler – bomen geven afwisseling aan het landschap – bomen zijn mooi – daarom is het jammer dat er zoveel gekapt moet worden, maar ja dan kun je meer zien en dus harder rijden en meer schadelijke Co2-uitstoot veroorzaken – ga zo door en we zullen de verdroging allen maar zien toenemen…Willen we dat wel??

 19. Bianca Verboom

  Waanzin. Gewoon laten staan als ze gezond zijn. Wees zuinig op onze mooie natuur! Denk aan de schoonheid ervan, maar ook aan de nodige luchtkwaliteit en de dieren!

 20. Bomen zijn het levend goud.

 21. Alle auto’s worden binnenkort verplicht een tekst op de zijkant te hebben. Rijden kan de gezondheid schaden. Rijden is dodelijk. Niet rijden tijdens zwangerschap! De automobilist is het probleem. NIET DE BOOM!

 22. Ik lees nergens over de drie rotondes die gaan komen voor de verkeersveiligheid, daarmee neemt de snelheid af en kunnen de bommen wel blijven!!

 23. Helaas, bij aanleg van rotondes moeten vaak ook bomen worden gekapt. Dat lees ik nogal eens in de boomgerelateerde berichten die ik intensief op twitter volg.

 24. Peter Kok

  Snelheidsbeperkende maatregelen zullen de veiligheid verhogen. De mooie bomenweg geeft voldoende ruimte om nog uit te wijken.
  Niet kapen daarom.

 25. Peter

  Er zijn genoeg bomen gekapt om wille van het verkeer. Laat alle bomen maar met rust.

 26. A.M. Boes

  Vooral in de buurt van mijn woonplaats Renkum staan gelukkig veel bomen langs de wegen. Gevaarlijke situaties ontstaan behalve door roekeloos rijden ook doordat veel auto’s (om onverklaarbare reden vooral donkere) overdag zonder licht rijden. Voertuigen die van een zijweg komen zien door het verschil in lichtval niet goed het verkeer op de op te rijden weg. Het bord dat aangeeft ook overdag met licht te rijden wordt genegeerd.
  Mijn suggestie: voer campagne met ‘laat je zien op de Veluwe, ook overdag lichten aan waar bomen staan’. Natuurlijk geldt dat ook voor andere bomenrijke streken.

 27. tinie van noort

  laat in godsnaam de bomen staan

 28. Mariëlla van Dijk

  Blijf met je handen en zagen van de bomen af!

 29. Nee doe maar gewoon ff niet.ze kunnen de moeite beter steken in het plaatsen van meer bomen en het maken van nieuwe bossen. Ik snap niet waarom het voor mensen zo moeilijk is om samen te leven met de natuur. Het is wel heel makkelijk om het probleem op andere dingen af te schuiven.

 30. Dat doet pijn, au!!! nog geen 17 jaar geleden was er in ZuidHolland een actie voor agrariërs ‘Boeren planten bomen’ om de kaalslag van boomgroei op boerenerven tegen te gaan. Het is allemaal korte termijn denken. Net nog in een mooie omgeving geweest. Waar eeuwenoude bomen stonden (Warmond), wat een sfeer! Het duurt zo lang eer bomen zo’n sfeer uitstralen.

 31. Tiena Pieksma

  Niet doen dus! Wij hebben bomen hard nodig. Bovendien zorgen ze voor bescherming. En…. De heel kwetsbare vleermuizen hebben bomenrijen nodig om hun route te vinden, kap de bomen en complete vleermuiskolonies verdwalen en verhongeren! Laat de bomen staan!

 32. Nederland was nog nooit zo veilig. Aantal dodelijke verkeers ongelukken is in 40 jaar sterk gedaald. Hoeveel daarvan hebben daadwerkelijk met bomen te maken? Bomen nemen ook fijnstof op! Eeuwig zonde…

 33. Esther Kort

  Zonder dat wij ervan op de hoogte waren gesteld, zijn de bomen bij ons voor de deur langs de n-weg ook weggehaald. Zogenaamd voor de verkeersveiligheid. Ik vind het nog steeds een droevig gezicht…

 34. huybrechts eddy

  Het lijkt wel of politiekers alsmaar dommer worden. Steeds minder en minder natuur, alhoewel meermaals bewezen is dat we de natuur o zo nodig hebben .

 35. Lucie Muurling

  Als we willen dat Nederland het hoofd straks letterlijk niet meer boven water kan houden moeten we vooral nog meer planten en bomen weghalen. We graven er ons eigen graf mee… Dus LAAT STAAN die bomen en steek het geld in bevordering van goed rijgedrag!!

 36. Sangeeta

  Behoud van de natuur is een voorwaarde van een gezond leven

 37. Dit kan niet waar zijn! we hebbenal zo weinig groen weet je hoe lang een boom er overdoet om een beetje formaat te krijgen. we hebben bomen nodig in ons landschap en voor een gezond milieu

 38. Hans van der Linde

  Wat een waanzinnig idee.Stoppen met die onzin.

 39. Dit absurde plan wordt bij ons hier in Gelderland helaas zoals het er nu naar uitziet doorgevoerd door de gemeente Epe door druk van de provincie Gelderland. Deze wil ook overal bomen kappen.
  Nu gaan ze een complete kaalslag uitvoeren aan 1 van de mooiste wegen (laanstructuur) van de Veluwe vol met monumentale bomen en hele tuinen van mensen worden geruïneerd. De Heerderweg. Het plan is zo omstreden en er is massaal protest. Provincie Gelderland doet het protest tegen de kap van honderden meest monumentale bomen af als ter kennisgeving aangenomen. De gemeente Epe maakt 1 van de grootste fouten maar heeft de bewoners niet goed ingelicht. http://www.destentor.nl/regio/epe/bomenkap-heerderweg-historische-vergissing-1.5206971 En dat wil men nu dus blijkbaar overal gaan doen. En inmiddels staan we machteloos want de gemeente heeft het bestemmingsplan al gewijzigd. De kapvergunning is inmiddels door de gemeente aangevraagd

 40. In Mecklenburg-Vorpommern staan vangrails om de bomen naast grote 80- en 100 km-wegen. Beschermt zowel de automobilist bij een ongeval, als de boom. Er staan daar erg veel erg oude en dikke bomen langs allerlei wegen. Fantastisch gezicht, soms is het of je door een tunnel rijdt.
  Lijkt mij een prima oplossing, als ziet een vangrail er lelijk uit. (Groen verven?) Maar lang niet zo lelijk als kaalslag.

 41. Arjan Smits

  Bomen zorgen voor minder afleiding zodat bestuurders beter op de weg letten, ook zijn ze onmisbaar voor betere luchtkwaliteit en CO2 vastlegging. Wil de overheid nu weer onze aandacht vragen voor alle lelijke industrieterreinen? De Nederlandse overheid en gemeenten opgesomd: geen trots en geen schaamte.

 42. Rieks van der Straaten

  Kan iedereen de volgende petitie tekenen?

  https://petities.nl/petitie/stop-kaalslag-heerderweg-epe

  De provincie Gelderland wil namelijk de laanbomen langs de weg tussen Epe en Heerde kappen en met deze petitie proberen we dat te voorkomen.

  Bij voorbaat dank!

 43. Hallo allemaal.

  Om meer draagkracht te krijgen om de bomen te behouden moeten we verder kijken dan de boom alleen.
  Namelijk het hele eigen boomecosysteem staat op het spel.

  Denk hier bij aan de symbionten (SCHIMMELS) die met de bomen samen leven maar ook de hout parasitaire zwammen.
  Als de suiker oompjes(de bomen) van de schimmels verdwijnen verdwijnen de schimmels ook.

  Denk ook aan insecten en vleermuizen.

  Wat we boven de grond zien is maar een klein gedeelte van wat er verdwijnt na kap van de bomen.

  Misschien zijn dit nog argumenten om in te brengen.

  met vriendelijke groet Ronald Wolswijk

 44. Freek Biesiot

  Wat is dat toch dat wij als burgers geregeerd worden door zo’n stelletje malloten die altijd maar weer de boel verpesten? (hebben we daar soms op gestemd?) Bomen rooien is een vrij veel voorkomende hobby van gemeentelijke en provinciale overheden. Ik heb daar al meerdere malen op verschillende plaatsen in Nederland tegen geprotesteerd, soms zelfs met succes.
  Ik heb wel goede foto’s hoe dat er na de kap dan uitziet. Heeft iemand daar wat aan om de actie visueel te ondersteunen? Ik kan ze op deze site niet downloaden.

 45. Dank voor de steun. We hebben al meer dan genoeg foto’s gezien van gevolgen van deze manier van denken. Sturen is niet nodig.

 46. Bomen horen in een bos, niet langs een weg. Opsodemieteren ermee. Groetjes.

 47. Toch te gek voor woorden dat er bomen gekapt moeten worden langs deze wegen ivm ongelukken? Automobilisten zullen zich aan de snelheid moeten houden! Scheelt heel veel ongelukken

 48. C de Ronde

  Het gekke hier in de Hoekse Waard is dat de fietsers welke op nog geen 50 cm van de weg fietsen geen gevaar opleveren voor automobilisten maar bomen op max. 4 meter wel, zet mij aan het denken over de werkelijke reden voor de kap.

 49. ik kan hier echt boos over worden,waarom kunnen ze
  de natuur niet gewoon de natuur laten zijn,diep triest hoor!!!

Reageer!