Een groot succes. Dat kan wel gezegd worden van de informatie- en ontmoetingsavond die stichting De Bomenridders op woensdag 23 april organiseerde voor groengezinde Rotterdammers, waaronder veel kersverse Gebiedscommissieleden. De 25 belangstellenden pasten nog net in de grote zaal bovenin het Nivongebouw.

Betrokken
Bomenridder Michiel heette alle aanwezigen van harte welkom en gaf een korte introductie. Daarna legde voorzitster Isolde aan de hand van een powerpointpresentatie uit wie De Bomenridders zijn, hoe de stichting is ontstaan, wat voor werkzaamheden wij verrichten en welke knelpunten wij ervaren. Voordat bestuurslid Sandra verder ging over het Bijzondere-Bomen-Bestand van De Bomenridders, stelden de Gebiedscommissieleden zich voor in een kennismakingsrondje. Zij vertelden ook waarom zij naar deze avond waren gekomen en bleken allemaal zeer betrokken bij natuur en milieu.

Bijzondere bomen
Sandra gaf een toelichting over het project dat De Bomenridders vorig jaar zijn gestart, toen bleek dat na wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bijzondere bomen in tuinen van bewoners die eigenaar zijn van het huis en de tuin, vogelvrij zijn. Zogenaamde ‘natuurlijke personen’ mogen een boom sinds 1 juli 2013 zonder vergunning omzagen, ongeacht de omtrek ervan. Omdat de gemeente Rotterdam geen Groene Kaart of iets dergelijks heeft – als enige gemeente in Nederland! – vatten De Bomenridders het plan op om monumentale en andere bijzondere bomen bij mensen in de tuin te gaan registreren en inventariseren. Wellicht dat de nieuwe gemeenteraad deze categorie bomen toch weer wil gaan beschermen als zij zichtbaar worden gemaakt. Want de bewering dat burgers niet massaal met de kettingzaag aan de slag zouden gaan – zoals de VVD op 5 juni 2013 stellig poneerde – blijkt intussen volkomen uit de lucht gegrepen. Wij hebben voor deze Bijzondere-Bomenkaart hulp nodig van mensen die bijzondere tuinbomen willen fotograferen. Er meldden zich tijdens de informatieavond spontaan drie fotografen aan.

Juridische kennis
Als Bomenridders kunnen wij niet om wetgeving heen. Sterker nog: zonder juridische kennis hebben boombeschermers het nakijken. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo): het is taaie kost, maar enig begrip hiervan is nodig om te weten hoe bijvoorbeeld bezwaar kan worden gemaakt, hoe en wanneer een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank moet worden ingediend en/of om na te gaan of die ene boom nu wel of niet zomaar gekapt had mogen worden. “Wij komen namens bewoners op voor groen en zijn tot in hoogste instantie bevoegd,” lichtte Jaap van Oostendorp, jurist en nestor van De Bomenridders, toe. “Maar men heeft liever geen inspraak en rechtsbescherming.” Dat blijkt wel uit de informatie aan belanghebbenden, die ernstig tekortschiet. Bovendien is bouwen lucratiever dan bomen. Tezamen met de 74 bij het Rotterdams Milieucentrum aangesloten groene groepen zouden wij een enorme vuist moeten maken, betoogde de meester in de rechten. “Er zijn onvoldoende beschermers en te veel aanvallers. In 15 jaar tijd hebben wij ongeveer 1.000 bomen gered. Met jullie hulp kunnen we dat aantal verhogen.”

Wordt vervolgd
Had u graag bij deze informatie- en kennismakingsavond willen zijn? Waarschijnlijk organiseren wij eind dit jaar nog zo’n avond in het Nivon. Niet alleen voor politiek actieve mensen, maar voor iedereen die meer wil weten over wat De Bomenridders doen en wat u zelf kunt doen om uw wijk zo groen mogelijk te houden. Wilt u op de hoogte gehouden worden, laat dat dan weten via info@debomenridders.nl.

Hier kunt u in ieder geval de powerpointpresentaties van Isolde van Overbeek en Jaap van Oostendorp bekijken en downloaden:

Powerpointpresentatie Stichting De Bomenridders Rotterdam

Powerpointpresentatie Behoud van bomen of van kapvergunning