Skip to main content

In het coalitieakkoord college 2014-2018 lezen we: “Rotterdam moet veiliger, groener en gezelliger worden. We gaan de buurten van Rotterdam verder vergroenen om zo de kwaliteit van de leefomgeving van de Rotterdammers te verbeteren.” Prachtig streven natuurlijk. Onder ex-wethouder van Huffelen werd er ook al flink vergroend, waar bomenkap helaas ook vaak onderdeel van was. Hoe gaat dit college de stad vergroenen? Meer straatbomen, geveltuinen, zelfbeheerbakken en buurtparkjes? Daar lezen we hier nog niets over want invulling zal samen met de gebiedscommissies gebeuren. De getoonde ambitie stemt ons hoopvol. Wethouder buitenruimte Joost Eerdmans belooft jaarlijks een miljoen euro extra voor aanplant van bomen. Dat is ook nodig om de bomenvoorraad op peil te houden. Jaarlijks verdwijnt namelijk veel groen door ophoging van straten, ziektes, wortelopdruk, infrastructurele werken, rioleringswerk, nieuwbouw, bezuinigingen op groenonderhoud, kaplustige woningcorporaties en – last but not least – verstening van tuinen.

Baas in eigen tuin

Leefbaar wil graag burgers zo veel mogelijk vrij laten. “Meer zeggenschap voor Rotterdammers.” Vooral LR en de VVD vinden het een goede zaak dat particuliere eigenaren sinds 2012 zonder vergunning bomen in eigen tuin mogen kappen. Deze eigenaren kunnen nu de stadsbomen, die toch ook voor de buren van belang zijn, zonder enige voorafgaande communicatie kappen. De gevolgen van dit beleid dringen helaas nog niet door tot de raadszaal. De ontgroening die zo ontstaat, staat haaks op de groene ambities van het college. Ook woningcorporaties die zogenaamde overlastbomen om ondeugdelijke redenen kappen en tuinen kaalslaan zodra de huurder vertrekt, worden niet aangesproken op hun beleid. Vergroenen kan niet zonder ook te investeren in behouden van wat je hebt. Wij zeggen: Laat zien waar je voor staat en maak harde afspraken met corporaties en andere grootboombezitters over kapbeleid. Tevens: aanvragen van kapvergunningen moeten kritischer bekenen worden op deugdelijkheid van de argumentatie.

Vergroening van de buitenruimte

In het 44 pagina’s tellende coalitierapport wordt maar kort ingegaan op het groenbeleid. “Vergroening van de buitenruimte is een belangrijk speerpunt om de kwaliteit van de leefomgeving voor de Rotterdammers te verbeteren. Daarom zetten we de vergroening van de meest stenige wijken door. Een locatiestudie naar de realisatie van een stadspark is gereed in het najaar van 2014. Ook doen we een onderzoek naar herinrichting van het Schouwburgplein en het Oostplein. We werken samen met partners een programma uit voor de rivieroevers, en hebben daarbij aandacht voor zowel de verblijfskwaliteit als ecologische waarden. De komende jaren willen we de straten, de parken en groenstroken schoon houden. De komende jaren ontkomen we niet aan forse bezuinigingen op de buitenruimte, een reden te meer om de technische staat van de buitenruimte scherp in de gaten te houden. Dit doen we onder andere aan de hand van CROW-metingen. Zo willen voorkomen dat de buitenruimte van Rotterdam door de spreekwoordelijke bodem zakt.”

De bomen groeien niet tot in de hemel

Het college ziet graag zelfbeheer van plantsoenen en plantenbakken uitgebreid worden. Duurzamer vervoer, schonere lucht, meer aandacht voor dierenwelzijn en natuur- en milieu-educatie worden ook als doelen genoemd. Het budget is beperkt, er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Men houdt dus een slag om de arm: “De bomen zullen ook de komende jaren niet tot in de hemel groeien.” Hopelijk zal blijvend voor groen worden gekozen. We hadden onlangs een eerste overleg met Joost Eerdmans over het groenbeleid en over hoe communicatie daarover transparanter en efficiënter zou kunnen. Een vruchtbare ontmoeting waarop zeker een vervolg zal komen.

Lees het hele programma:

http://www.persberichtenrotterdam.nl/uploads/Collegeprogramma%202014-2018.pdf

Kendoe