Vier grote woningbouwcorporaties beheren een grote hoeveelheid bomen in Rotterdam. Zij vragen regelmatig kapvergunningen aan voor bomen in tuinen en op binnenterreinen. Dit heeft een grote impact op de groenvoorraad in de wijken. Onbekend is echter of zij een bomenbeleid hebben en hoe dat geformuleerd is. Daarom hebben we onderstaande vragen gestuurd aan Havensteder, Woonbron, Woonstad, Vestia en ook aan het Havenbedrijf. Wij bieden hen graag inhoudelijke ondersteuning.

Hovendaal80-beuk

Geachte bestuurder,

Stichting De Bomenridders Rotterdam is aan het inventariseren wat het groenbeleid is van de grootste niet-gemeentelijke instanties die veel grond bezitten/beheren. Uw organisatie is één van deze grootgrondbezitters. Aanleiding is de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening per 1 juli 2013.

De bevindingen gaan wij in vergelijkende vorm presenteren in op 12 maart 2014 (Natiole Boomplantdag). Bedoeling is om hier veel publiciteit aan te geven en dit ook aan te bieden aan de nieuwe wethouder. Graag ontvangen wij van u vóór 31 januari een antwoord op de onderstaande vragen. Wij willen u er op wijzen dat het niet of niet volledig hebben van een groenbeleid geen enkel probleem hoeft te zijn. Graag helpen wij u bij aanpassingen of inhoudelijke ondersteuning. Alleen het vigerende beleid per 1 maart 2014 zal in de publieke vergelijking worden meegenomen.

Wij willen graag van u een antwoord op de volgende tien vragen geldend voor de situatie van 1 maart 2014:

1)- Heeft u een inventarisatie van uw bomenbezit? Zo ja, is dit een (vrijwel) volledige en actuele inventarisatie? Zo nee, bent u van plan of heeft u de wens om een inventarisatie te maken?

2)- Indien u een inventarisatie heeft of wenst te gaan maken, bent u bereid om dit bestand ook als open data ter beschikking te stellen (zoals de Gemeente Rotterdam dit al aanbiedt)?

3)- Zijn de betrokken medewerkers van uw organisatie goed op de hoogte van de veranderde regelgeving per 1 juli 2013 voor wat betreft de vergunningaanvragen?

4)- Wat is uw beleid indien een huurder van u de vraag stelt of er hij/zij groen mag gaan planten of verwijderen? Indien u criteria hanteert, kunt u die dan zo specifiek mogelijk opgeven. Wat is uw beleid indien een huurder niets met u afstemt, maar zelf kapt of plant? Is er onderscheid tussen nieuwe verhuringen en bestaande?

5)- Heeft u uw onderhoudsbeleid voor bomen en struiken beschreven? (niet de planning van activiteiten, maar de uitganspunten en keuzes)

6)- Heeft u een beleid ten aanzien van omheiningen (hekken, heggen, etc.)

7)- Heeft u een apart beleid bij ophoging van gronden met betrekking tot bestaand groen?

8)- Wat is uw beleid bij renovatie of nieuwbouw met betrekking tot het bestaande groen?

9)- Weet u of uw beleid aansluit bij de Bomenstructuurvisie van de Gemeente Rotterdam?

10)- Wat is uw beleid met herplant en nieuwe aanplant (waar, norm voor minimaal groen, welke bomen etc.)

Zoals gezegd helpen wij u graag op positieve wijze bij het beantwoorden van bovenstaande vragen (of formuleren/implementeren van beleid). Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, dus deze ondersteuning bieden wij om niet aan.

Graag vernemen wij wie bij u de contactpersoon in de organisatie is voor het beantwoorden van deze vragen.

Met groene groet,

het bestuur van Stichting de Bomenridders