Lang is er gewerkt aan het Bomenplan Tuindorp Vreewijk. Het indrukwekkende rapport vol mooie foto’s en kaarten werd op boomfeestdag gepresenteerd. Vreewijk bestaat bijna honderd jaar. Zeer veel verschillende en ook monumentale bomen kom je er tegen, in straten, tuinen en plantsoenen. De status beschermd stadsgezicht betekent ook extra zorgvuldig beheer van het bomenbestand. Daar gaan de vier partijen die hun handtekening onder dit convenant plaatsten samen voor zorgen: Havensteder, gebiedscommissie Feijenoord, de huurdersvereniging en de bewonersorganisatie. Ook de Bomenridders hebben meegelezen en bijgedragen tijdens het schrijfproces.

Het Bomenplan is te gebruiken als handleiding die er onder andere voor zorgt dat aanvragen van kapvergunningen streng getoetst worden op allerlei punten. Pas als het echt niet anders kan, wordt een vergunning verleend. Het Bomenplan bevat gedetailleerde kaarten waarop alle beeldbepalende bomen aangegeven zijn. Goed inventariseren helpt bij conserveren. Conserveren is ook herplanten wanneer bomen uitvallen. De gevolgde systematiek is natuurlijk toepasbaar op elke wijk. Er werd tijdens de presentatie dan ook geopperd dat het een goed idee zou zijn als dit bomenplan als voorbeeld kon dienen voor andere wijken. Zeker omdat tuinbomen niet geïnventariseerd zijn en die in particulier bezit tevens zonder vergunning mogen worden gekapt, is het belangrijk vast te leggen wat een wijk aan waardevol groen bezit. Want als je niet weet wat je hebt, ben je je ook niet bewust van wat je kunt verliezen.

kaart-Vreewijk

Van dit citaat worden wij blij: “De gebiedsorganisatie Feijenoord onderzoekt de mogelijkheid om de vergunningplicht voor kap voor particuliere personen in Tuindorp Vreewijk heringevoerd te krijgen. Met name omdat het aantal koopwoningen toeneemt.
” Uit een vergelijking van inventarisaties uit 2010 en 2012 blijkt dat er in die periode 64 bomen zijn gekapt of doodgegaan. Er is uitgezocht hoe deze 64 opengevallen plaatsen zijn (her)ingevuld. In de administratie van de Wabo zijn de particuliere aanvragen geïnventariseerd vanaf oktober 2010. Hieruit blijkt dat er 33 bomen door Havensteder zijn aangevraagd en 4 bomen door particulieren. Van deze 37 aangevraagde bomen is voor 25 bomen een vergunning verleend. Dit houdt in dat er 39 illegaal, dus zonder vergunning zijn verwijderd door particulieren of…. Laat dit een wijze les zijn voor de gemeenteraad. Willen we een bomenbestand handhaven, dan zijn er regels nodig voor kap want te veel mensen hebben weinig oog voor de waarde van hun tuinbomen.

Opvallend is de rol die corporatie Havensteder speelt in Vreewijk. Nieuwe huurders moeten een tuinclausule ondertekenen waarin afspraken worden gemaakt over onderhoud van de tuin. Maximaal 33% van de tuin mag bestraat worden. Huurders moeten een stappenplan doorlopen als zij aangegeven een boom gekapt te willen zien. Zo wordt voorkomen dat er om onzinnige redenen gekapt wordt. Duidelijk voor de huurder, maar ook voor de ambtenaar die de aanvraag beoordeelt. Tevens uniek is dat een commissie van Havensteder-huurders een adviserende rol heeft bij besluiten over bomenkap. De Bomenridders zijn tevreden met de manier waarop Havensteder zich inzet voor groenbehoud. Daar kunnen andere woningcorporaties beslist een voorbeeld aan nemen.

2xfotoVreewijk