In Crooswijk worden of zijn enkele projecten uitgevoerd waarbij behoud van bomen of een verbeterde standplaats van bomen voorop staat. De Bomenridders kregen op 11 november een excursie langs deze werkzaamheden.

De kademuren tussen de Vriendenbrug en de Noordmolenbrug (Linker en Rechter Rottekade) worden vervangen, waarbij de 33 platanen gespaard blijven. Zie hiervoor het artikel ‘Nieuwe kademuren, platanen gespaard’.

Meer ruimte voor wortels
Verderop langs de Rotte, tussen de Noordmolenbrug en de Zaagmolenbrug, heeft de stenige Linker Rottekade een groenere inrichting gekregen. In de oude situatie drukten de wortels van de platanen de bestrating op. Dat probleem is verholpen door het aanlegpeil te verhogen en verharding te verwijderen. Op die manier hebben de wortels meer ruimte. Ook is groeiplaatsverbetering toegepast. Of de platanen hiermee hun groeiachterstand op de broers en zussen aan de overzijde van het water zullen inhalen – ze werden tezelfdertijd geplant – moet worden afgewacht.

 

Linker Rottekade voor en na de vergroeningsopgave stichting De Bomenridders Rotterdam

Links de oude situatie en rechts de groeiplaatsverbetering. De verharding rondom de platanen is vervangen door open grond. Ook is het maaiveld opgehoogd, zodat de wortels nu meer ruimte hebben. Ze zullen de klinkers daardoor niet zo snel opdrukken.

‘Bomenbank’ aan de Crooswijksestraat
De Crooswijksestraat herbergt een soort dependance van het bomendepot aan de ir. P. Kosterlaan. Aan de noordoostzijde van de straat, waar ook de sporthal staat, is in 1992 een laanstructuur aangeplant, waarbij de platanen te dicht op elkaar stonden. De bomen begonnen elkaar te verdringen. Nu worden om en om platanen weggehaald, die zo veel mogelijk in de wijk – of elders, wanneer daar een boom nodig is – worden herplant. In het overgebleven zigzagverband hebben de resterende platanen nu de ruimte om uit te groeien.

 

Bomenbank Crooswijksestraat stichting De Bomenridders Rotterdam

De dichte laanstructuur aan de Crooswijksestraat heeft meer lucht gekregen door platanen uit beide rijen om en om weg te halen en elders in de wijk neer te zetten. Aan de lichtere tegels is te zien waar de verplante platanen hebben gestaan. De bomen in het overgebleven zigzagverband kunnen nu naar hartenlust uitgroeien.

Nieuwe Crooswijkseweg ter hoogte van de begraafplaats
De zilveresdoorns die hier groeien, drukten met hun wortels de bestrating op. Het aangebrachte worteldoek had geen effect. Op deze locatie is dezelfde truc toegepast als bij de Linker Rottekade: de boomwortels hebben meer lucht en ruimte gekregen door de verharding te verwijderen en het maaiveld op te hogen. Een wortelscherm zorgt ervoor, dat de wortels niet stiekem onder de stoeptegels kruipen.

 

Nieuwe Crooswijkseweg voor en na vergroeningsoperatie stichting De Bomenridders Rotterdam

De zilveresdoorns, die eerst in de verharding stonden (linker afbeelding), staan nu in een groene berm (rechts). De wortels krijgen zo meer water, lucht en voedingsstoffen.

Permavoid
Aan de Nieuwe Boezemstraat wordt nog hard gewerkt. De linden die de straat flankeren, vormen een hoofdstructuur. “Maar ze zagen er belabberd uit,” vertelde de werfbeheerder. Zeker vergeleken met hun soortgenoten aan de overzijde (oostkant) van de straat. Ook hier speelde het probleem van te weinig ruimte en veel verharding. Om de wortelopdruk tegen te gaan, is de band opgetild en de berm opgehoogd met 10-15 cm. Linden zijn taaie bomen en kunnen zo’n ophoging met gemak aan. Verder is een krattenconstructie (‘permavoid’) aangebracht om de wortels de ruimte te geven en ervoor te zorgen dat ze op die plek blijven. Als medium is bomenzand toegevoegd. Bovenop de kratten komt worteldoek. De Bomenridders zijn onder de indruk van dit vernuftige systeem en zijn blij dat de bomen gespaard zijn gebleven. Hopelijk gaan ze het goed doen op hun verbeterde standplaats.

 

Nieuwe Boezemstraat standplaatsverbetering stichting De Bomenridders Rotterdam

De linden aan de Nieuwe Boezemstraat hebben ook een aangenamere groeiplaats gekregen. De opgehoogde berm en de boomkratten (op de rechterfoto te zien) bieden meer doorwortelbare ruimte. Het toegevoegde bomenzand bevat voedingsstoffen voor de bomen.