Zeker 10 bomen met stamomtrekken tussen de 280 en 360 cm en honderden vierkante meters bosplantsoen werden eind november weggevaagd in Park De Twee Heuvels. Nee, niet ten gevolge van een storm, maar in verband met zogenaamd ‘groot onderhoud’, aldus de portefeuillehouder Buitenruimte. Bewoners en belangengroepen wisten van niets. Tot hun grote ongenoegen waren zij niet in kennis gesteld van de op handen zijnde werkzaamheden. Met klem verzochten zij het bestuur van de deelgemeente IJsselmonde om opheldering. Tevens deed stichting De Bomenridders vrijdag 13 december aangifte van illegale kap. Want voor het rooien van bosplantsoen is een vergunning nodig – ook al meent het bestuur van niet-, en zeker voor het omzagen van grote bomen, punt uit.

Groot onderhoud
‘Het gaat om groot onderhoud’, kreeg een bewoner uit Sportdorp te horen toen hij naar de gemeente belde om te vragen wat er allemaal gaande was in het park achter zijn huis. Waarom was niemand geïnformeerd over de ingrijpende werkzaamheden?
In februari stond een piepklein berichtje op de deelgemeentepagina: ‘Onderhoud openbaar groen’: “Vanaf 18 februari worden de bosplantsoenen aan de Kreek, in het park de Twee Heuvels en geluidswal IJsselmonde aangepakt.” Maar viel deze rigoureuze kap onder de noemer ‘onderhoud’? En waarom is pas 10 maanden na deze aankondiging begonnen met de uitvoering? Niemand die het dan nog weet. Na diverse telefoontjes van verontruste omwonenden liet Luuk Wilson, de voorzitter van het dagelijks bestuur, de kapwerkzaamheden in Park De Twee Heuvels uiteindelijk stilleggen.

WAAROM?
Het gebied, dat omsloten wordt door de Dwarsdijk, de Adriaan Volkerlaan, de Olympiaweg en de Sportlaan, biedt een trieste aanblik. “Nou hebben we al een totale kaalslag der Binnentuinen van struikgewas (mussenschuilplaats/broeden en nesten) van de Jan Dammassestraat & Cornelis Heinricksestraat amper overleefd,” fulmineert een bewoner uit Zomerland, een wijk die tussen Park De Twee Heuvels en de John F. Kennedylaan ligt ingeklemd, “en nu gaan we met frisse moed de fazanten, mussen en konijnen verjagen aan de Stadionweg…? Hoeveel kapvergunningen zijn er afgegeven? Hoeveel bomen liggen plat? Mijn vraag is: WAAROM?”

 

Kaalslag Park De Twee Heuvels december 2013 deelgemeente IJsselmonde stichting De Bomenridders Rotterdam

“Moderne stad Rotterdam, vooruitgang, meer strakke lijnen. Wat zeiden ze ook alweer van de deelgemeente IJsselmonde? “Het ligt er strak bij”!! Schande, driewerf SCHANDE. Bomen zijn de LONGEN van de stad!” mailde een boze bewoner uit de wijk Zomerland. Hij stuurde deze foto’s mee.

Bom
Een bewoner uit Sportdorp laat weten: “Aan de kant van Sportdorp zelf ter hoogte van de Islemundestraat is het echt verschrikkelijk, het lijkt wel of er een bom ontploft is, zo’n groot gat als daar ontstaan is, ook allemaal voor het open karakter, voor wie vraag ik me af!” Hij is actief bij Buurt Bestuurt, maar dit buurtcomité was niet geïnformeerd over de ‘onderhoudsplannen’.
“Ik heb de kap ook gezien en heeft inderdaad niets met onderhoud te maken. Ook ik vrees dat dit voorbereidingen zijn voor het sportpark,” meldt een bewoner uit Lombardijen. “Net reed ik nog langs het Spinozapark en het heeft inderdaad een enorm open karakter gekregen dat je niet meer over een park kúnt spreken, maar over een stuk braakliggend terrein doorkruist met enkele singels en paden en hier en daar een boom. Als dit de toekomst is van De Twee Heuvels, dan moeten we ons daar stevig tegen verzetten!”

‘Stadionpark’
De Bomenridders overlegden op 9 september met portefeuillehouder Buitenruimte Wouter Boonzaaijer. Het onderwerp ‘Park De Twee Heuvels’ stond prominent op onze agenda naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad begin dit jaar: ‘Zuid krijgt Sportpark’ met de openingszin ‘Park De Twee Heuvels gaat op de schop’. Wij weten dat er grootse plannen zijn voor een nieuw stadion op Zuid en een ‘Stadionpark’, dus wij zijn alert. De portefeuillehouder zegde toe dat De Bomenridders worden uitgenodigd voor een overleg als een landschapsarchitect een conceptontwerp voor Park De Twee Heuvels heeft gemaakt. Wij wachten nog steeds op een uitnodiging.

Sterke aanwijzingen
De recente kapwerkzaamheden verrasten ons dan ook bijzonder onaangenaam. Wij waren verbijsterd toen wij op 3 december gingen schouwen: langs de Kreekkade zijn 10 grote bomen gekapt en een groen gebied langs de John F. Kennedylaan en de Kreekkade is compleet gerooid. Omgevingsvergunningen voor kap ter plaatse van Park De Twee Heuvels zijn echter onvindbaar en de gekapte bomen komen evenmin voor op de zogeheten ‘inboetlijst’. Met andere woorden: er zijn sterke aanwijzingen dat het hier om kappen zonder vergunning gaat.

 

Noorderhelling Zomerland rigoureuze kap Park De Twee Heuvels stichting De Bomenridders Rotterdam

Een stuk oer-IJsselmonde aan de Noorderhelling, waar de uit Zomerland verdreven vogels en andere dieren een schuilplaats hadden gevonden, is begin december weggevaagd. Op zijn vraag aan de wijkcoördinator naar de reden van de rigoureuze kap, kreeg een bewoner uit Zomerland te horen dat het gebied ‘een dumpplaats van afval’ werd. De bewoner had wel een paar keer wat tuin- en snoeiresten van particulieren zien liggen, maar dat was altijd nog minder erg dan wat er in sommige delen van de wijk op straat ligt.

Brandbrief
“Er is in het portefeuillehouderoverleg gesproken over groot onderhoud in het park,” antwoordde een medewerkster van de afdeling Regie en Projecten van de deelgemeente op onze prangende vragen. “Bovendien is hier sprake van bosplantsoen, waarvoor geen vergunning nodig is.” Maar dat is pertinent onjuist. Sinds de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op 1 juli dit jaar, is voor het kappen van bosplantsoen wel degelijk een vergunning vereist. Wij wezen hier ook op in onze brandbrief aan de voorzitter van het dagelijks bestuur, Luuk Wilson, en portefeuillehouder Wouter Boonzaaijer: “Wij zijn overtuigd dat de per 1 juli 2013 gewijzigde artikelen in de APV Rotterdam anders moeten worden gelezen en dat in het onderhavige geval een vergunning is vereist.”

Zichtlijnen
“Het klopt dat er onderhoudswerkzaamheden in opdracht van de deelgemeente plaatsvinden in het Park De Twee Heuvels,” beaamde Wouter Boonzaaijer in zijn reactie. “Het gaat hier om groot (achterstallig) onderhoud in een beperkt deel van het park: uitdunnen bosplantsoen, herstellen zichtlijnen, weghalen en kortzetten van onderbegroeiing, verwijderen van (half)dode bomen.” Het omzagen van de dikke bomen blijkt een foutje. Wouter Boonzaaijer: “In dat geval had er uiteraard een kapvergunning aangevraagd moeten worden. Toen wij constateerden dat er mogelijk kapvergunningplichtige bomen gekapt waren, hebben we de rooiwerkzaamheden stil laten leggen.”

Iets misgegaan
De portefeuillehouder ontkent echter dat er in strijd met de wet is gehandeld. “De meeste werkzaamheden passen binnen de APV.” En die enorme bomen langs de Kreekkade dan? “Circa 6 bomen aan de ingang van het park, bij de Kreekkade, hadden alleen met een verleende vergunning gekapt mogen worden,” gaf Wouter Boonzaaijer toe. “Hier is dus duidelijk iets misgegaan.”

Misbruik
Opnieuw blijkt dat ambtenaren en bestuurders niet op de hoogte zijn van de vigerende regelgeving, net zoals de boswachter die eind september weigerde proces-verbaal op te maken van een omgezaagde boom in de tuin van een huurwoning. En het begrip BOSPLANTSOEN blijft rekbaar en een bron van misbruik, ook al laat artikel 4.11 lid 1 sub b daar met ingang van 1 juli geen enkele twijfel meer over bestaan.
Tevens beloven ambtenaren en bestuurders voortdurend dat De Bomenridders bij inrichtingsplannen – waarbij bomen in het geding zijn – betrokken zullen worden. Maar dikwijls vissen wij achter het net of worden wij met voldongen feiten geconfronteerd. Het is wederom: ja zeggen, nee doen. Voor ons is de maat nu vol. Wij willen niet meer om de tuin geleid worden!