Een fietspad van niks naar Nergenshuizen aan de Stadionlaan. Na drie en een half jaar ligt het verfoeide plan weer op tafel. De Bomenridders overlegden op 2 mei op uitnodiging met medewerkers van de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente over de aanleg van deze fietsverbinding. Er hoeven nu nog ‘maar’ 19 volwassen bomen te worden opgeofferd, in plaats van 21 stuks en 840 m2 bosplantsoen. Cijfers over het aantal fietsbewegingen ontbreken, evenals een prognose. Uiteindelijk blijkt het niet om een fietspad te gaan, maar om een herstructurering van de gehele Stadionlaan.

Informatieavond
Bewoners weten nog van niets. Wel is er een informatieavond in het vooruitzicht gesteld. Die vindt echter pas plaats wanneer de termijn, waarbinnen bewoners bezwaar kunnen maken tegen de bomensloop, voorbij is. De werfmedewerker benadrukte dat er, ondanks het slechte overleg (lees: geen overleg), toch een aanzienlijk aantal bomen gespaard blijft. “Er is wel in de behoefte van De Bomenridders voorzien,” zei hij. Maar hoeveel bosplantsoen nu moet sneven, is onbekend. De 19 bomen, waarvoor op 13 maart een omgevingsvergunning voor kap is aangevraagd, staan in ieder geval in een (groen)strook van 11 meter breed.

Ontbrekende schakel
Opvallend was, dat de afdeling Verkeer en Vervoer niet beschikte over gegevens zoals het aantal fietsers per tijdseenheid en de parkeerdruk in de Stadionlaan. De belangrijkste redenen om op juist die plek een fietspad aan te leggen, betreffen een fietsnetwerkkaart die in het verleden is opgesteld en een budget dat opgesoupeerd moet worden. De Stadionlaan is ‘een ontbrekende schakel’ in het netwerk. En als die fietsverbinding toch wordt aangelegd, kan net zo goed de straat meteen opnieuw worden ingericht.

Wat werden wij ‘wijzer’?
1. De indeling van de Stadionlaan moet worden aangepast om de aanleg van dit fietspad mogelijk te maken:
* de parkeerplaatsen aan de huizenkant vervallen (oostzijde);
* de rijbaan schuift op tot aan de stoeprand waar deze nu ligt;
* aan de Westkant komt achter het langsparkeren het ’tweerichtingenfietspad’;
2. Belangrijkste reden om dit fietspad aan te leggen: ‘het is een ontbrekende schakel’ van een eerder gekozen netwerk van fietspaden;
3. Er is nu nog geld voor beschikbaar van de Stadsregio (ook belastinggeld);
4. Dit ’tweede’ plan kost minder bomen dan het ‘eerste’ plan, dus wees nou maar blij.

Wat valt ons op?
5. Er zijn geen tellingen bekend van het aantal fietsers dat gebruik maakt van deze verbinding. Ook zijn er geen prognoses waaruit blijkt hoeveel fietsers straks deze verbinding gaan gebruiken;
6. Genoemde argumenten als: ‘goed voor de luchtkwaliteit’ en ‘duurzaam’ zijn strijdig met het slopen van bomen en ander groen;
7. bewoners zijn tot op heden niet geïnformeerd of betrokken bij de plannen;
8. Er is een informatieavond in het vooruitzicht gesteld, maar die vindt pas plaats nadat de termijn waarbinnen je bezwaar kunt maken tegen deze bomensloop voorbij is;
9. Toezeggingen om De Bomenridders vooraf te betrekken bij plannenmakerij wordt keer op keer ‘anders uitgelegd’;
10. De overheid komt geld tekort, toch is er voor een overbodig fietspad wel geld.

Wat moeten wij met een fietspad dat loopt van ‘Nix naar Nergenshuizen’?

Het stedelijk fietsroutenetwerk is te vinden in het rapport ‘Actieplan Rotterdam fietst! Actualisatie periode 2007 – 2010‘.

 

Stadionlaan fietspad ontbrekende schakel in stedelijk fietsroutenetwerk stichting De Bomenridders Rotterdam

Het toekomstige fietspad aan de Stadionlaan is een ontbrekende schakel in het stedelijk fietsroutenetwerk.