Het Mallegatpark in Feijenoord zal volledig worden afgegraven. Op de plaats van het huidige park – begrensd door de Persoonshaven, de Korte Stadionweg en de Nieuwe Maas – stond vroeger een gasfabriek. De bodem is hierdoor ernstig verontreinigd en moet worden gesaneerd. Dat daarvoor 86 volgroeide, gezonde bomen en 1.662 m2 struiken en bosplantsoen moeten sneven, is echter nergens te lezen in de bewonersbrief, die de deelgemeente vrijdag 15 februari verspreidde.
Wij vinden het betreurenswaardig dat het dagelijks bestuur, dat behoort te weten dat voor de uitvoering vrijwel alle bomen zullen worden gesloopt, dit gegeven verzwijgt. Is men soms benauwd voor lastige vragen of protesten?

Informatieavond
In de folder ‘Feijenoord Feiten’ worden omwonenden van het Mallegatpark uitgenodigd voor een informatieavond over de op handen zijnde saneringswerkzaamheden. De avond vindt plaats op maandag 25 februari, vanaf 19:00 uur in buurthuis De Dam, Persoonsdam 142.
Op de vraag waarom er met geen woord wordt gerept over het lot van het groen, verwijst gebiedsvoorlichter Ignacio Willems ons naar het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam: “Dat bureau heeft het saneringsplan opgesteld.” De gebiedsvoorlichter zegt ‘iets’ van de ingrijpende werkzaamheden te weten, maar dat er grootschalige kap zal plaatsvinden, is hem onbekend.

Kapvergunning
“Op de informatieavond gaan we hier uitgebreid op in,” reageert Desiree Gotink van het ingenieursbureau. “Dan zal verteld worden welke bomen weg moeten en welke bomen verplant kunnen worden.“
Toch zien wij graag dat bewoners duidelijker en volledig worden geïnformeerd, dus wij raden mevrouw Gotink aan om ook informatie over de bomen te publiceren. “We vragen sowieso een kapvergunning aan.“ Jawel, maar mensen lezen zelden de pagina met bekendmakingen in de huis-aan-huisbladen, als de lokale krant al bij hen wordt bezorgd. Bovendien is de informatie die wordt gepubliceerd nogal summier en wanneer wij meer informatie opvragen bij de deelgemeente Feijenoord, krijgen wij bijna nooit antwoord. Er zal een groot areaal aan groen verdwijnen aan de Nieuwe Maas. “Om hoeveel bomen het gaat, weet ik niet precies, maar we gaan er maandagavond uitgebreid op in,” aldus Desiree Gotink.

De Bomenridders vragen zich het volgende af:
1. Waarom wordt in de bewonersbrief niet vermeld dat er 86 volwassen, gezonde bomen en 1.662 m2 bosplantsoen en heesters zullen worden gekapt, waardoor er de komende 10 jaar of langer nauwelijks sprake zal zijn van een groen parkje?
2. Waarom moet die bodemverontreiniging zoveel jaar nadat die is ontstaan, alsnog worden opgeruimd? Welke risico’s loopt de bevolking als de verontreiniging blijft zitten? Bomen nemen overigens ook verontreiniging op: de zogeheten fytoremediatie. Heeft men hiermee rekening gehouden?
3. En, in 2013, niet onbelangrijk: “Wat gaat dat kosten?”

De Bomenridders verlangen van de lokale overheid:
1. Actief te worden betrokken bij de voorbereidingen, zodat er tot de ‘groenste’ aanpak kan worden gekomen (redden wat er te redden valt). Als we moeten wachten tot de kapvergunning wordt gepubliceerd, is het daarvoor te laat;
2. Een gedegen vaststelling van de boomwaarden van de huidige bomen door een erkend en onafhankelijk bureau (Gemeentewerken);
3. Samen met de omwonenden participeren in de herinrichting.

Boomwaardebepaling
Mocht aan de sanering niet te ontkomen zijn en dus bijna alle bomen weg moeten, dan is een goede waardebepaling van de bomen van essentieel belang. Deze boomwaarde zou dan in een Bomenfonds moeten worden gestort en worden gebruikt voor de herplant na de werkzaamheden. Dit is eerder gebeurd, voorafgaand aan de bouw van het Maasstadziekenhuis. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde zette voor de 515 gekapte bomen en 1,5 hectare gesneefde houtopstand en struiken uiteindelijk een taxatiebedrag van € 875.000,- apart voor de herinrichting met groen.

 

te_kappen_bomen_en_bosplantsoen_mallegat

Op deze tekening zijn de 86 bomen in het Mallegatpark aangegeven die gekapt zullen worden voor de bodemsanering (de zwarte stippen). Het groene vlak omvat 1.098 m2 bosplantsoen met boomvormers van schietwilg, gewone wilg, esdoorn, populier en meidoorn. Het gele vlak beslaat 564 m2 gemengde sierheesters. Het bosplantsoen en de sierheesters zullen ook verdwijnen.

Groeninventarisatie bomen en bosplantsoen Mallegat
Dit document, dat De Bomenridders hebben opgevraagd, bevat een inventarisatie van het groen dat op en rond het terrein van de voormalige gasfabriek Feijenooord staat: Notitie bomen gasfabriek Feijenoord.

Vragen van de Bomenridders inzake bodemsanering Gasfabriek Feijenoord
In augustus 2012 kregen De Bomenridders het volgende antwoord op het verzoek om meer informatie in verband met de deelsanering in Feijenoord:

Verzonden: maandag 13 augustus 2012 12:02
Onderwerp: Vragen van de Bomenridders inzake bodemsanering Gasfabriek Feijenoord

Geachte lezer,

Naar aanleiding van het verzoek van mevrouw Stam (Deelgemeente Feijenoord) wil ik u graag nader informeren over de voorgenomen bodemsanering ter plaatse van het Mallegatpark in deelgemeente Feijenoord (bodemsanering Gasfabriek Feijenoord).

Inleiding
Voor de voorbereiding van de bodemsanering is in juni 2011 een projectorganisatie opgezet. In de projectorganisatie zijn de opdrachtgever, de Deelgemeente, de Werf en de kernteamleden van het Ingenieursbureau vertegenwoordigd. Vanuit het projectteam is mevrouw Desiree Gotink het aanspreekpunt voor wat betreft ‘communicatie’. Haar telefoonnummer is 010-4897074.

Uit de mails destilleer ik 2 centrale vragen. Onderstaand zal ik nader op deze vragen ingaan. Wellicht kan Desiree op een later tijdstip nader ingaan op uw vragen en/of eventuele documenten verstrekken.

Waarom saneren ? (mail 10 juli 2012)
De bodemsanering wordt uitgevoerd in het kader van de Programmatische Aanpak Gasfabrieken van de gemeente Rotterdam. De resultaten van het Nader bodemonderzoek geven de feitelijke aanleiding voor het uitvoeren van de bodemsanering. Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodem­verontreiniging. In de Wbb-beschikking is de noodzaak van de sanering vastgelegd. Conform het Ontwerp Uitvoeringsprogramma Bodemsanering Rotterdam 2011 heeft de gemeente Rotterdam besloten de locatie van de voormalige Gasfabriek Feijenoord voor 2015 te saneren dan wel te beheersen. De risico’s zijn vooral gelegen in de eventuele verspreiding van de verontreiniging naar het eerste water­voerend pakket en naar oppervlaktewater van de Nieuwe Maas. Er zijn geen humane en ecologische risico’s aanwezig. In het saneringsonderzoek zijn de verschillende saneringsvarianten tegen elkaar afgewogen.

Momenteel bevinden wij ons in de voorbereidingsfase. In deze fase worden onder andere vergunningen aangevraagd en wordt een saneringsplan en een bestek opgesteld. Naar verwachting zal de bodemsanering starten op 1 november 2013. Voor deze tijd zullen er in het gebied al activiteiten plaatsvinden (zoals het verwijderen van speeltoestellen / sportvelden, kappen van bomen e.d.).

Door middel van de uit te voeren bodemsanering worden enerzijds de verspreidingsrisico’s voor 2015 weggenomen en anderzijds worden de gebruiksmogelijkheden van de locatie vergroot en wordt de leefomgeving verbeterd.

De navolgende documenten zijn opgesteld:
1. Nader onderzoek Gasfabriek Feijenoord (eindfase), Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam, 19 september 2008, projectcode RT/059900046/O33; 1997-0332.TC 09-10-005.
2. Programmatische aanpak gasfabrieksterreinen, Deelrapport Feijenoord, Gemeentewerken Rotterdam, 28 januari 2004, projectcode RT/000000035; dossier 2001-910.
3. Evaluatie proefsanering Feijenoord, Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam, 29 juni 2007, TC 08-19-002
4. Monitoringsplan locatie voormalige gasfabriek Feijenoord aan de Persoonshaven te Rotterdam, Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam, 6 oktober 2008, TC 09-11-003.
5. 1ste Monitoringsronde grondwater en aanvullend onderzoek locatie voormalige gasfabriek Feijenoord te Rotterdam, Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam, 2 november 2010, TC 10-50-013.
6. Saneringsonderzoek, Schietloodstraat 1-27, 31, Persoonshaven 171-311, 396-894, 900, 902, 906, Passerstraat, Oranjeboomstraat 390-416, 411-431, Korte Stadionweg, Malle­gat te Rotterdam (terrein voormalige Gasfabriek Feijenoord), Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam, 2007-0580, 20 september 2011, TC 11-44-002.
7. Projectplan ten behoeve van de voorbereidingsfase van de (deel)bodemsanering van het Mallegatpark op het terrein van de voormalige gasfabriek Feyenoord aan de Schietloodstraat 1-27, 31, Persoonshaven 171-311, 396-894, 900, 902, 906, Passerstraat, Oranjeboomstraat 390-416, 411-431, Korte Stadionweg en Mallegat te Rotterdam, Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam, 22 november 2011.

Wat gebeurt er met de bomen ? (mail 8 augustus 2012)
De saneringsmaatregelen hebben een forse inpakt op het aanwezige groen en de bomen. Een groot deel van het Mallegatpark zal worden ontgraven tot maximaal 6,0 m-mv. Om deze ontgraving mogelijk te maken zullen alle bomen binnen het werkgebied (ontgravingsgebied + werkterrein aannemer + evt omleggen gasleiding) moeten worden verwijderd. In het saneringsplan worden deze werkzaamheden nader uitgewerkt.

In het kader van de voorbereidingsfase is al wel een Flora- en Fauna-onderzoek en een Bomenonderzoek uitgevoerd. Uit de gegevens van het Bomenonderzoek blijkt dat slechts een beperkt aantal bomen in aanmerking zal kunnen komen voor verplanting. Of daadwerkelijk tot verplanting over wordt gegaan is nog niet bekend. Het overgrote deel van de bomen zal moeten worden gekapt. Na afloop van de saneringswerkzaamheden zullen er weer bomen worden geplant. Over de toekomstige inrichting van het terrein wordt momenteel nagedacht.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Desiree Gotink.

Vriendelijke groeten,

Jeroen Blaauw
Projectleider bodemsanering Gasfabriek Feijenoord