Als die vermaledijde A13/A16 er dan toch komt – en die kans is heel groot, vreest Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik – dan wel optimaal ingepast s.v.p.. Dat schrijft het bestuur van de Schiebroekse natuur- en milieuorganisatie in een brief aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 april komt de nieuwe rijksweg, die onder andere dwars door het Lage Bergse Bos loopt, aan de orde. De zeer omstreden verbinding koppelt de A13 bij Rotterdam The Hague Airport aan de A16 bij het Terbregseplein.
In haar brief vraagt Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik om het tracédeel Doenkadeplein – Anki Verbeek-Ohrlaan optimaal in te passen. Althans, voor zover dat mogelijk is, schrijft voorzitter Jan Ochtman. “Want in dit tracédeel ligt de weg op, of zelfs ruim boven het maaiveld.” De stichting vindt dat duurzame geluidswallen en een ecoduct van minstens 60 meter breed, met recreatief medegebruik, wel het minste is wat de omwonenden terug mogen krijgen, ALS de weg er toch moet komen. “Schiebroek-Noord heeft in het verleden al veel te veel moeten inleveren, en nu komt daar ook nog de A13/16 bij.”

Onnodige kaalslag
De noordrand van Rotterdam heeft in het afgelopen decennium al veel te lijden gehad. Onnodige kaalslag kostte 6.263 bomen en minstens een hectare aan struweel het leven. Zo werden in het Schiebroekse Park en het productiebos in de jaren 2002 tot en met 2005 onder het mom van het Verdrag van Chicago 3.500 volwassen bomen onnodig gerooid. In het productiebos zijn vele honderden bomen vernietigd, onder andere voor een baggerdepot.

Ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs de zuidkant van de Doenkade, tussen de hogesnelheidslijn en het Doenkadeplein, zijn in 2005 en 2006 in totaal 2.416 volwassen bomen gerooid. De plannen voor de verbindingsweg waren toen echter allang bekend. Het fietspad moet nu plaats maken voor de A13/A16 en er komt geen compensatie voor terug. In 2010 verdwenen nog eens 347 bomen en 9.656 m2 struweel in verband met de verbreding van de Doenkade en de reconstructie van de verkeersknoop A13/N209.

Geen snelweg door mijn bos
Beter zou zijn als de nieuwe verbinding er helemaal niet komt: geen snelweg door mijn bos! Vlinderstrikvoorzitter Jan Ochtman is dan ook primair van oordeel dat de Rotterdamse gemeenteraad een negatief advies moet uitbrengen op de voorkeursvariant die nu ter beoordeling voorligt. “De realiteit gebiedt ons helaas te beseffen dat de meerderheid van de raad zeer waarschijnlijk een positief advies zal uitbrengen. Ook al zijn nut en noodzaak van de nieuwe rijksweg niet of onvoldoende aangetoond en wegen de (vermeende) voordelen niet op tegen de nadelen. Secundair zijn wij daarom van oordeel dat de weg, naar de gegeven omstandigheden, optimaal ingepast dient te worden.”

Brief van Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik

Aan de raadsvergadering van de Gemeenteraad van Rotterdam

Betreft: Inpassing A13/16 tracé Doenkadeplein – Anki Verbeek-Ohrlaan

Rotterdam, 18 april 2012

Geachte leden van de Raad van Rotterdam,

Voor u ligt ter beoordeling het advies van uw College inzake de voorkeursvariant A13/16.

Het preadvies is besproken in de vergadering van de raadscommissie EHMV op 11 april 2012. Naar uit die vergadering naar voren is gekomen zal dit advies met slechts enkele kleine wijzigingen aan u ter beoordeling worden gelegd op de vergadering van 26 april 2012.

Tijdens de vergaderingen van de raadscommissie EHMV op respectievelijk 7 maart en 11 april 2012 is o.a. door diverse insprekers en commissieleden naar voren gebracht dat:

a. De voorgenomen voorkeursvariant geen oplossing biedt voor de mate en ernst van de leefbaarheidsproblemen;
b. Geen of onvoldoende aandacht is besteed over de bijdrage die het openbaar vervoer in combinatie met verkeersmanagement kan leveren aan het reduceren van het verkeersaanbod, het verschuiven van de piek naar de daluren en een optimale verdeling van het verkeer over het hoofdwegennet en onderliggend wegennet;
c. Geen of onvoldoende aandacht is besteed aan de effecten van de verkeersafwikkeling over niet alleen de A13/16 maar ook andere delen van het hoofdwegennet van de Zuid-vleugel (netwerkanalyse van met name de A13 t/m knooppunt Ypenburg, A4 Clausplein-Beneluxplein, A20 en A16);
d. Een ontoereikende beschouwing voorligt van de milieueffecten (geluid, lucht, natuur, etc.) rondom:
– de bovenliggende tracés van het onderliggend wegennet;
– het nieuwe tracé van de A13/16;
– alle relevante tracés van het onderliggend wegennet;
e. Geen of onvoldoende aandacht is besteed aan de wijze van inpassing van de nog in te richten provinciale ecologische hoofdstructuur en de A13/A16 in het gebied tussen Schiebroek en het Lage Bergse Bos.

Bovengenoemde voorwaarden zijn essentieel om te voldoen aan de doelstellingen zoals die zijn neergelegd in de Startnotie van november 2005 en in de Richtlijnen Trajectnota MER van april 2006.

Zolang nut en noodzaak van de nieuwe Rijksweg niet of onvoldoende zijn aangetoond en zolang de (vermeende) voordelen niet opwegen tegen de nadelen zijn wij primair van oordeel dat de Raad een negatief advies dient uit te brengen op de voorliggende voorkeursvariant.

Hoezeer wij dit ook betreuren, de realiteit gebiedt ons helaas te beseffen dat desondanks de meerderheid van de Raad zeer waarschijnlijk een positief advies zal uitbrengen.

Secundair zijn wij daarom van oordeel dat de weg, naar de gegeven omstandigheden, optimaal ingepast dient te worden.

Geluid
Ten aanzien van de geluidskwaliteit stelt Rotterdam binnen de aanbesteding de voorwaarde dat de geluidshinder per saldo minimaal gelijk blijft op het hele tracé.

Wij stellen vast dat dit een utopie is in het tracédeel Doenkadeplein-HSL. Geluidswallen zijn in dit tracé niet voorzien en kunnen vanwege de omstandigheden aldaar onmogelijk worden aangelegd. Schiebroek-noord heeft nu al veel last van een niet aflatende geluidshinder veroorzaakt door cumulaties van weg-, vlieg- en railverkeer. Wij vrezen dat door al die cumulaties de geluidshinder boven de wettelijke normen komt te liggen.

Lucht
In het tracédeel A13 – Bergweg Zuid en bij de tunnelmonden Bergweg Zuid en in Terbregge heeft de toenemende luchtvervuiling veroorzaakt door de A13/16 vrij spel.

In het tracédeel Doenkadeplein – Anki Verbeek-Ohrlaan komt de weg op of ruimschoots boven (bij de kruising HSL/Randstadrail) het maaiveld te liggen. Door genoemde cumulaties van weg- en vliegverkeer vrezen wij dat in dit tracégedeelte de luchtkwaliteit boven de wettelijke normen komt te liggen, of in ieder geval boven de normen die gesteld zijn om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Het college stelt in haar advies aan u het volgende:

“Ten aanzien van luchtkwaliteit stelt Rotterdam de voorwaarde dat per saldo de luchtkwaliteit verbetert of in ieder geval niet verslechtert. Als dat plaatselijk niet kan worden gerealiseerd, is compensatie elders in het gebied mogelijk, bijvoorbeeld rond de A13 en A20. Daarbij is de focus primair gericht op het Terbregseveld en het Terbregseplein, op de tunnelmonden en op de aansluitingen waar wegvakken boven het maaiveld opgetild worden.”

Wij willen hierbij benadrukken dat wij niet akkoord gaan met compensatie elders. Wij hebben te maken met gezondheidsrisico’s in Schiebroek noord en dat moet ter plekke worden opgelost. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn zullen wij te dien aanzien juridische stappen ondernemen.

Natuur
De A13/16 raakt en beïnvloedt in negatieve zin de gebiedsdelen Schiebroekse park en Vlinderstrik. Het Schiebroekse park en omgeving en het tegenoverliggende Productiebos hebben in het verleden al veel te lijden gehad van onnodige kaalslag van in totaal meer dan 6000 bomen. In de jaren 2002 t/m 2005 zijn in het Schiebroekse park en Productiebos onder het mom van het Verdrag van Chicago 3.500 volwassen bomen onnodig gerooid. Onnodig, want de aanvragen voor de kapvergunning bleken te zijn gebaseerd op het 1,2% hellingsvlak, terwijl men deed voorkomen dat het om het 2% hellingsvlak zou gaan. Een knap staaltje van misleiding die de rechters tot en met de Raad van State om de tuin hebben geleid. In het productiebos zijn vele honderden bomen vernietigd o.a. door de onrechtmatig gebleken aanleg van een baggerdepot.

Ten behoeve van de aanleg van het Fietspad F269, langs de zuidkant van de Doenkade tussen HSL en Doenkadeplein, zijn in de jaren 2005 en2006, intotaal 2.416 volwassen bomen gerooid terwijl toen al de plannen voor de A13/16 bekend waren. Dit fietspad moet nu plaats maken voor deze weg en er komt geen compensatie voor terug.

Dit alles is te lezen en te downloaden vanuit onze website www.vlinderstrik.net

Schiebroek moet keer op keer de klappen opvangen en nu is er weer sprake van het kappen van vele bomen ten noorden van de Doenkade ten behoeve van de A13/16.

Ecologische verbindingszone
De Vlinderstrik is onderdeel van de provinciale ecologische verbindingszone tussen Schiebroek en het Lage Bergsche Bos. Door de aanleg van de A13/16 wordt een groot deel van de natuurwaarden in het Lage Bergsche Bos voor lange tijd structureel vernietigd. Hierdoor komt de ecologische verbindingszone onder grote druk te staan.

Mitigerende maatregelen gewenst
Voor de aantasting van de ecologische verbindingszone en voor de teloorgang van natuurwaarden; alsmede voor de toename van geluidsoverlast en van luchtvervuiling, vragen wij in het tracédeel Doenkadeplein – Anki Verbeek-Ohrlaan mitigerende maatregelen en een financiële garantie voor de daadwerkelijke realisatie daarvan.

Ecoduct met recreatief medegebruik – 60 meter breed minimaal
Naast de voorgestelde geluidswallen vragen wij, in de plaats van het voorgestelde Recreaduct, een Ecoduct van minimaal60 meterbreed, met recreatief medegebruik.

Dit ecoduct zal het Schiebroekse Park met de Vlinderstrik moeten verbinden ter hoogte van het Productiebos.

Hoogachtend,

J.H. Ochtman (Voorzitter) J.F. Dijkshoorn (secretaris)