Even vreesden De Bomeridders dat er weer sprake was van illegale kap, ditmaal aan de Catullusweg 440, waar sinds begin juli geen enkele boom of struik meer overeind staat. Maar volgens het besluit op bezwaar mochten de bomen, die tijdens de sloop van het oude schoolgebouw behouden zouden blijven, na het verlenen van de bouwvergunning voor de nieuwe school alsnog omgezaagd worden. Die vergunning is op 22 mei dit jaar verleend en op 30 mei gepubliceerd. Een overtreding is dus niet aan de orde.

Mooie woorden
Van de mooie woorden in het document ‘Stedenbouwkundige randvoorwaarden Brede PC Basisschool ‘Open Venster” van de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting is evenwel niets terechtgekomen. Zo staat op pagina 21 dat ‘een prettige, aantrekkelijke, kindvriendelijke, veilige, gezonde en goed te onderhouden buitenruimte met veel groen noodzakelijk is’ om sport, spel en sociale interactie te stimuleren. De overgang van het schoolterrein naar de Pascalweg heeft ‘bij voorkeur een groen karakter in een nader te bepalen vorm’ en het speelplein wordt ‘bij voorkeur’ van de openbare ruimte afgeschermd met ‘(groene) afscheidingen’.

Koepelnota Welstand
‘De uitgangspunten uit de Koepelnota Welstand voor de erfafscheidingen betekenen concreet een duidelijk onderscheid tussen privé-groen en (groene) openbare ruimte, met behoud van omhaagde zijtuinen en overige erfafscheidingen.’ Tot slot worden ‘bestaande bomen zo mogelijk ingepast in de nieuwe verkaveling’.
Maar al het groen dat zogenaamd behouden zou blijven volgens deze mooie woorden – dus ook de erfafscheiding, bestaande uit een groene haag – is gerooid. Terwijl de bestaande bomen en struiken gemakkelijk in het plan ingepast had kunnen worden. Zij groeiden aan de randen van het perceel en stonden dus niet ‘in de weg’.

 

Tekening te behouden groen Catullusweg 440 deelgemeente IJsselmonde

Op deze tekening is aangegeven welke bomen en struiken aan de Catullusweg 440 gespaard zouden blijven tijdens de sloop van het oude schoolgebouw. Zodra de vergunning voor de bouw van een nieuwe school was verleend, mocht al het groen echter alsnog worden vernietigd.

Prematuur
Stichting De Bomenridders diende eind mei vorig jaar een zienswijze in tegen de aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 24 bomen aan Catullusweg 440: “Wij vinden het zeer prematuur om nu al bomen te willen kappen en de grond bouwrijp te maken als er nog niet eens sprake is van een aangevraagde of verleende bouwvergunning voor het nieuwe schoolgebouw, laat staan dat deze onherroepelijk is.” Bovendien vonden wij dat het groen op deze locatie gespaard moest blijven. De omgeving van de Catullusweg en Pascalweg werd immers al gekenmerkt door kaalslag, zoals het kappen van 62 gezonde bomen in het Spinozapark, waar nog eens 28 bomen bijkwamen.
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde trok zich hier echter niets van aan en verleende de vergunning. Nu ging het ineens om 13 bomen en 598 m2 bosplantsoen. Curieus. Twee buurtbewoonsters en stichting De Bomenridders dienden een bezwaar in.

Duurzaam
Het nieuwe onderkomen van de protestants-christelijke basisschool Het Open Venster aan de Catullusweg 440 heet ‘duurzaam‘ te zijn en ‘de speelpleinen worden voorzien van bomen‘. Maar het kappen van gezonde, volgroeide groenstructuren is helemaal niet duurzaam. En er stonden al bomen, die in het plan ingepast hadden kunnen worden.
De Commissie voor Welstand en Monumenten had ook de nodige kritiek op het schoolontwerp. “Voor wat betreft de ruimtelijke inpassing in de omgeving ontbreekt de groene omzoming aan de parkzijde en is deze aan de Pascalweg wel zeer beperkt,” merkte zij in januari 2011 op. “Een aangepast voorontwerp wordt met belangstelling tegemoet gezien.”

Teleurgesteld
Bij de tweede behandeling van het bouwplan voor de nieuwe school een jaar later reageert de Commissie voor Welstand en Monumenten teleurgesteld. Het gebouw heeft geen heldere hoofdvorm en wijkt qua ruimtelijke inpassing af van wat gebruikelijk is, omdat het als groot volume direct aan de straat is geplaatst en niet wordt omzoomd door groen.
Ook De Bomenridders en de bewoonsters zijn teleurgesteld. Onze bezwaren werden respectievelijk ongegrond en niet-ontvankelijk verklaard. De Bomenridders zouden bij het inrichtingsplan worden betrokken, maar wij vernamen niets. Tot eind vorige week, toen wij ineens door de nieuwe projectleider werden gebeld. Hij was de afspraak, om ons bij bij het inrichtingsplan te betrekken, niet vergeten. “Maar omdat ik nog geen concreet voorstel voor de bomen heb, kan ik u ook geen concreet verhaal vertellen,” aldus de projectmanager. “Op het moment dat wij een voorlopig inrichtingsplan hebben, zal ik u uitnodigen om daarvan kennis te nemen.” Wij wachten geduldig af.