Skip to main content

Op de hoek Bergstoep/Hekendorpstraat dreigt 310 m2 bosplantsoen te verdwijnen. “De bomen moeten gekapt worden in verband met het verleggen van het fietspad,” aldus de medewerkster van de deelgemeente IJsselmonde die De Bomenridders over de aangevraagde omgevingsvergunning informeerde. Waarom moet de fietsstrook langs de IJsselmondse Randweg verlegd worden? De heer De Deken, buurtbewoner, vreest dat de op handen zijnde ontgroening te maken heeft met een plan dat al heel lang in de pijplijn zit: de komst van een benzinestation naast Drukkerij Hollandse Indruk, even verderop. De soep blijkt nu toch niet zo heet te worden gegeten, horen we als we voor de tweede maal navraag doen bij Gemeentewerken.

Qui vive
Wij zijn altijd op onze qui vive als er wordt gerept van ‘bosplantsoen’. Want daar staan vaak volwassen, kapvergunningplichtige bomen in, maar die worden niet als zodanig vermeld. Over de reden dat het fietspad verlegd moet worden, tasten wij in het duister. Er ligt een prima fietsstrook langs de IJsselmondse Randweg, waarom kan die daar niet gewoon blijven liggen? Wat heeft het voor zin om het pad 6 meter op te schuiven?

De Bomenridders hebben informatie opgevraagd bij de verantwoordelijke ambtenaar, want de aangevraagde omgevingsvergunning is erg summier. Het aantal kapvergunningplichtige bomen in het bosplantsoen wordt niet vermeld, evenmin om welke soorten bomen het gaat en wat de stamomtrekken van de bomen bedragen. Verder willen wij graag weten hoe het zit met de herplantplicht, waarover in alle talen wordt gezwegen. Een schouw ter plaatse heeft duidelijk gemaakt dat er eiken, berken en acacia’s groeien.

Benzinestation
“Dat het fietspad verlegd moet worden van de IJsselmondse Randweg vandaan, houdt waarschijnlijk verband met het benzinestation dat al jarenlang in de pijplijn zit en ten zuiden van drukkerij Hollandse Indruk moet komen,” laat bewoner De Deken weten. Inderdaad wordt er in het verslag van de vergadering van de IJsselmondse deelraad van 6 december 2007 op pagina 10 en 11 gewag gemaakt van de nieuwe locatie van een benzinestation in verband met het Masterplan Bedrijventerrein Hordijk. “Het zou logisch zijn om het tankstation te situeren aan de IJsselmondse Randweg,” liet portefeuillehouder Wouter Boonzaaijer destijds weten.

De heer De Deken meldt dat er echt werk aan de winkel is zodra de omgevingsvergunning voor dat benzinestation wordt aangevraagd. “Want dan zullen weer een hoop bomen moeten verdwijnen en wordt het schrikbeeld van de rest van de IJsselmondse Randweg het schrikbeeld van onze woonomgeving: absolute kaalslag, vervreemding, vijandigheid. Echt een project dat in de grote vakantie erdoor gejast moet worden.”

Laatste voorstel
Anderhalve week na ons schriftelijke verzoek om meer informatie hebben De Bomenridders nog geen reactie mogen ontvangen. Wij nemen daarom telefonisch contact op met Gemeentewerken. Omdat de aanvrager van de omgevingsvergunning inmiddels met vakantie is, zoekt de opdrachtgever voor ons uit hoe de vork in de steel zit. Er blijken 2 tekeningen te bestaan: een rooitekening en een ontwerptekening van het fietspad. Op de rooitekening lijkt het net alsof alles gekapt wordt. Maar dat is niet zo. “Het groene karakter is juist waardevol, ook voor het bedrijventerrein,” laat de opdrachtgever weten. “Er is een laatste voorstel geweest, waarbij het doel is om solitaire bomen te behouden. Het fietspad wordt verlegd om te voorkomen dat men zó de weg op schiet. Voor een goed zicht zal onderbeplanting worden weggehaald.”

Van de komst van een benzinestation is in ieder geval geen sprake. “Die valt net buiten dit project,” aldus de opdrachtgever. Zoals de heer De Deken al vermoedde, ligt de locatie van het toekomstige pompstation ten noorden van drukkerij Hollandse Indruk. “Het is niet zeker dat die benzinepomp er komt,” laat de opdrachtgever van Gemeentewerken weten. “Het gaat nog om een studie.”

 

Kale IJsselmondse Randweg stichting De Bomenridders Rotterdam

Kale IJsselmondse Randweg: het schrikbeeld van de omwonenden van de Hekendorpstraat en Bergstoep.

Brief aan deelraadsleden IJsselmonde
Bewoner De Deken heeft echter al een e-mail gestuurd aan de deelraadsleden van IJsselmonde, gealarmeerd door de plannen van het kappen van 310 m2 bosplantsoen aan de Hekendorpstraat/Bergstoep. Dat is niet erg, want in Rotterdam kunnen we nooit alert genoeg zijn. Bovendien zijn de plannen van het realiseren van een benzinepomp aan de IJsselmondse Randweg, vlakbij een woonbuurt, nog niet van de baan.

Geachte leden van de deelgemeenteraad,

Via bevriende kennissen kreeg ik onlangs het bericht dat het fietspad in onze directe woonomgeving verlegd moet worden van de IJsselmondse Randweg naar de Bergstoep. Gezien andere berichtgeving in het verleden is het redelijk te veronderstellen dat de deelgemeente bezig is om in de vakantieperiode de vergunningen gereed te maken voor een benzinestation naast drukkerij Hollandse Indruk aan de IJsselmondse Randweg.

Dit station op deze plaats is beslist niet in het belang van de bevolking in de directe omgeving. Allereerst moet een groot deel van het groen verdwijnen tussen Bergstoep en Randweg. Dit groen wordt hooglijk gewaardeerd door de bewoners en geeft de indruk dat we een eigen woonwijkje vormen en geen onderdeel zijn van een industrieel complex. Daarnaast vrezen we voor overlast van stoppende en versnellende auto’s. Stank, geluid, stof en gevaar vanwege gemakkelijk ontbrandbare vloeistoffen. In het verre verleden is al eerder sprake geweest van een benzinepomp op deze plaats. Tijdens de inspraak bleek toen dat de zeer gekunstelde toegangsroutes van bevoorradende tankauto’s een pomp hier zeer ongewenst was en is dat plan dan ook afgesprongen.

Dat een zeer machtige marktpartij haar zinnen heeft gezet op deze plaats, heeft consequenties die ik niet kan overzien maar wel vermoeden. Daarom doe ik U het voorstel om een benzineservicestation te plaatsen op de troosteloze verlaten vlakte tussen Bergambachtstraat en Maasstadziekenhuis. Volgens insiders die mij hebben bericht, is deze grond op dit moment onverkoopbaar om diverse redenen. Een sterke marktpartij zou dus welkom moeten zijn.

Technisch bezwaar zou de pas kortgeleden gegraven waterberging kunnen zijn, maar dat is met een overkluizing gemakkelijk op te lossen. Voor calamiteiten zou die waterberging zelfs een voordeel kunnen zijn. Bluswater en giftige stoffen kunnen daar geconcentreerd tijdelijk opgeslagen worden. Een ander voordeel van deze plek is dat de eigenaar/uitbater van het station de ruimte heeft om bij het station een koffieshop, truckstop, wasstraat, broodjesboetiek, enz. ook kan realiseren. Tegen deze plek zullen minder bezwaren worden gemaakt dan tegen het huidige plan en is deze plek vanuit stedebouwkundig oogpunt veel gunstiger omdat een station veel levendigheid met zich meebrengt, wat het huidige bedrijventerrein best wel kan gebruiken. Dit is bouwen voor de behoefte van de wijk en niet voor een intellectueel idee uit de ivoren torens aan het Marconiplein.

Dames en heren deelgemeenteraadsleden, ik hoop oprecht dat – mocht dit plan tijdens de vakantieperiode de raad passeren -, dat u in staat zult zijn een ordentelijke inspraak te organiseren na de vakanties of bovenstaande ideeën door te voeren.

Met achting,

H. de Deken