Skip to main content

De oude bomen in de monumentale tuin van het voormalige raadhuis van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek zijn voor de tweede keer gered. Stichting De Bomenridders ontving begin augustus een signaal dat een omgevingsvergunning was aangevraagd waarbij bomen aan de C.N.A. Looslaan 1 in het geding waren. Organisatie Kindergarden Nederland B.V. wil op deze locatie namelijk een kinderdagverblijf vestigen. Wij dienden een zienswijze in, net als vier andere belanghebbenden. Naar aanleiding van de bezwaren trok de aanvrager onder andere de activiteit ‘kappen’ in.

Uitbreiding
Vijf jaar geleden wilde het bestuur van Hillegersberg-Schiebroek 28 bomen en 586 m2 bosplantsoen kappen voor de uitbreiding van het deelgemeentekantoor, dat toen nog aan de C.N.A. Looslaan 1 was gevestigd. Samen met de Vereniging tot Behoud Kern en Plassen Hillegersberg dienden wij destijds bezwaren in tegen de verleende kapvergunning. Met succes, want de kapplannen gingen niet door.
Maar door de komst van een kinderdagverblijf van de firma Kindergarden dreigden alsnog bomen met een respectabele leeftijd te verdwijnen en zou de historische tuin worden vernietigd. Terwijl de bomen, struiken en tuin juist vanwege cultuurhistorische waarden en waarden van stads- en dorpsschoon behouden zouden moeten blijven.

Speurwerk
Voordat wij overigens de aangevraagde omgevingsvergunning voor onder andere de activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen’ en ‘erf- of perceelscheiding plaatsen’ hadden gevonden, moesten wij heel wat speurwerk verrichten. Voor het kappen van bomen aan de C.N.A. Looslaan 1 waren alleen twee aanvragen uit januari te traceren: voor een ceder en een den voor herinrichting en voor het kappen van een onbekend aantal bomen in verband met het oprichten van een kinderdagverblijf. De verleende omgevingsvergunningen voor deze bomen waren onvindbaar. De omgevingsvergunning voor onder andere bouwen en kappen was op 4 juli gepubliceerd op de (digitale) deelgemeentepagina onder het kopje ‘Openbare bekendmakingen’ in plaats van onder het kopje ‘Kap’ en/of ‘Bouwen’.

Ongedierte
Het kappen van de bomen is in strijd met de Rotterdamse Bomenstructuurvisie en het door de deelgemeente geïnitieerde ‘afwegingskader ten behoeve van de beoordeling van nieuwe bouwontwikkelingen in relatie tot het behoud van groen van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek’. Daarnaast sprongen de tranen ons in de ogen van de redenen die werden aangevoerd voor het verwijderen van de bomen en struiken: de es vanwege ‘bladval’, de coniferen omdat ze niet in het tuinontwerp pasten en de ligusterhagen ‘in verband met gevaar voor teken en ander ongedierte’. Ook zouden de hagen niet kapvergunningplichtig zijn.

Overlast
Bladval is nooit een reden om een boom om te zagen, want dan kunnen alle bomen in Rotterdam wel worden weggehaald. Bovendien is blad een natuurlijke bodembedekker en een bodemverbeteraar. De Bomenstichting heeft een fraaie folder uitgegeven over vermeende overlast van bomen: ‘De andere kant van bomen’. De coniferen staan al tientallen jaren in de tuin en hebben alleen al hierom recht van bestaan. De eerbiedwaardige bomenexpert Dick van Hoey Smith taxeerde deze bomen in 2008 op circa 80 jaar. Dat het niet nodig is om een omgevingsvergunning voor kappen van de ligusterhagen aan te vragen, is onjuist. Volgens de APV Rotterdam 2008 en de Aanvullende Beleidsregels 2009 van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek vallen heesters onder het begrip ‘houtopstand’. Volgens de APV is het verboden om zonder vergunning houtopstand te (doen) vellen.

Bovendien is de tuin beschermd ingevolge de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 6 februari 2008. Het dagelijks bestuur meet blijkbaar met twee maten, want er is wel rekening gehouden met het monumentale karakter van de villa, maar niet met dat van de tuin. Terwijl de tuin, door eerder genoemde uitspraak, dezelfde bescherming verdient.

Oplossing
De aanvrager was geschrokken van de vijf ingediende zienswijzen. “Kindergarden wil graag in overleg treden met de indieners van de zienswijzen aangaande de bezwaren die zijn ingediend om tot een door alle partijen aanvaardbare oplossing te komen,” liet hij eind augustus via een brief weten. “Om de voortgang van de vergunningverlening aangaande de (ver)bouwactiviteiten niet te vertragen verzoeken wij u de volgende activiteiten uit de aanvraag respectievelijk vergunningverlening te halen: erf- of perceelafscheiding plaatsen, sport- of speeltoestel plaatsen en
kappen.” Het overleg vond 6 september plaats met vertegenwoordigers van de Vereniging tot Behoud Kern en Plassen Hillegersberg, de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud en stichting De Bomenridders.

Nu de kapplannen van tafel zijn, is ons doel bereikt. Mocht voor het kappen van bomen op een later moment alsnog een vergunning worden aangevraagd, dan weten wij wat ons te doen staat.