Pas na maandenlang aandringen bij de deelgemeente Hoogvliet kregen bewoners en De Bomenridders antwoord op de prangende vraag: wat heeft het bestuur besloten over het kappen van 21 bomen aan de Komijnhof en 20 (in eerste instantie 21) bomen aan de Kaneelhof? De Bezwaarschriftencommissie had al op 30 januari 2012 een advies uitgebracht. Maar het dagelijks bestuur van Hoogvliet verstuurde pas op 19 april het besluit. Wanneer dat besluit is genomen, wordt niet in de brief vermeld. Duidelijk is wel dat de Bezwaarschriftencommissie gehakt heeft gemaakt van de argumenten die het dagelijks bestuur heeft aangevoerd om de bomen aan beide hoven te laten kappen. Resultaat: van de 42 te kappen bomen blijven er 33 staan.

De procedure heeft sowieso lang geduurd. Bijna een jaar geleden, op 4 mei 2011, werden de aanvragen gepubliceerd voor het kappen van 21 bomen aan de Komijnhof en 21 bomen aan de Kaneelhof. Ondanks ingediende zienswijzen werden de vergunningen verleend. De vergunning voor de Kaneelhof werd in tweeën gesplitst: een voor 5 bomen en een voor 15 bomen. Bewoners en stichting De Bomenridders dienden bezwaren in, die zij mochten komen toelichten tijdens een hoorzitting op 25 oktober 2011.

Gehakt
Vervolgens wilde de Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC) meer informatie ontvangen van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet. Want op basis van de tot dan toe beschikbare stukken kon zij geen advies uitbrengen.
Maar ook de notitie die het dagelijks bestuur op 25 november 2011 opstuurde, bleek onvoldoende. De ABC heeft er gehakt van gemaakt: “Met de door u ingezonden reactie en stukken is niet voldaan aan ons verzoek.” Belangrijke informatie ontbrak nog steeds en de argumentatie om de bomen te kappen bleef steken in algemene bewoordingen. De commissie zocht tevergeefs naar een deugdelijke motivering.

Gelijk
De commissie vindt dan ook dat de bewoners en stichting De Bomenridders geheel (voor de 5 essen aan de Kaneelhof) of grotendeels (voor de 21 bomen aan de Komijnhof en 15 bomen aan de Kaneelhof) gelijk hebben als zij aangeven dat het helemaal niet nodig is om de bomen te kappen. De ABC is van mening dat het dagelijks bestuur onvoldoende duidelijk heeft kunnen maken dat de bomen verwijderd moeten worden voor herbestrating, om de brandweer meer ruimte te geven en/of omdat de bomen matig van kwaliteit zouden zijn. De 5 essen blijven daarom staan. Aan de Komijn- en Kaneelhof worden alleen die bomen weggehaald, die op een ongelukkige plaats staan. Aan de Kaneelhof moet in ieder geval 1 sierkers weg, om een gewenste doorgang te kunnen realiseren, en 3 bomen die in de verharding op de parkeerplaatsen staan. Aan de Komijnhof worden de bomen verwijderd die in de verharding op de parkeerplaats staan (6 stuks). Op de rooitekening staan echter 9 in plaats van 10 bomen aangegeven.

Bluswatervoorziening
Het advies van de brandweer, waaruit moest blijken dat het kappen van de bomen aan de Kaneel- en Komijnhof noodzakelijk is, heeft de deelgemeente Hoogvliet niet kunnen overhandigen. Bij de aan de ABC toegezonden stukken zat alleen hoofdstuk 1 van een algemene handleiding over bluswatervoorziening en bereikbaarheid. Aan de hand van de boombeoordelingslijst van de werf Hoogvliet kon ook de bewering dat 2 van de 5 te kappen essen aan de Kaneelhof ziek zouden zijn, direct ontkracht worden. Alle 5 de bomen blaken van gezondheid en hebben een levensverwachting van meer dan 10 jaar. Overigens mankeren ook de bomen die ‘vanwege kwaliteit en groeikans’ verwijderd zouden worden, niets. De meesten kunnen langer dan 10 jaar mee.

Herbestrating
Nadat op 4 mei 2011 de aanvragen voor het kappen van 21 bomen aan de Komijnhof en 21 bomen aan de Kaneelhof waren gepubliceerd, gingen De Bomenridders schouwen met de beheerder van de werf Hoogvliet. Ook voerden wij gesprekken met bewoners van beide hoven. Wij vonden het grote onzin dat de bomen moesten wijken voor herbestrating. Meer parkeerplaatsen zijn ook niet nodig, want die zijn er meer dan genoeg. De Bomenridders dienden daarom, net als een aantal bewoners, een zienswijze in. Ook zetten 18 bewoners van de Kaneelhof hun handtekening om te voorkomen dat de bomen zouden verdwijnen.

Er verschenen medio juni 2011 herziene aanvragen voor de Kaneelhof op de deelgemeentepagina: een voor 5 bomen en een voor 15 bomen. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet verleende vervolgens een vergunning voor het kappen van 21 bomen aan de Komijnhof en voor het kappen van de 5 + 15 bomen aan de Kaneelhof. Deze bekendmakingen werden op respectievelijk 13 juli en 24 augustus 2011 gepubliceerd.

Teleurgesteld
Wij waren verbaasd en teleurgesteld dat er alsnog omgevingsvergunningen werden verleend voor het kappen van de bomen aan de Komijn- en Kaneelhof. De ingediende zienswijzen en handtekeningen hadden kennelijk niets uitgehaald. Er zat niets anders op dan om onze bedenkingen te herhalen in een bezwaar. Wij wilden dat het dagelijks bestuur aantoonde dat er meer behoefte is aan extra parkeerplaatsen en waarom deze uitgerekend op een locatie gerealiseerd moeten worden waar de milieubelasting al zo hoog is. Daarnaast hekelden wij dat ’tevens de bomen worden weggehaald uit het oogpunt van veiligheid, slechte ontwikkeling en in verband met concurrentie in de kronen’. In augustus en september 2011 dienden 23 bewoners en De Bomenridders bezwaren in, gevolgd door een hoorzitting op 25 oktober.