Zeven grote acacia’s en 1 kleine boomhazelaar op een plein aan de Nieuwe Hamelstraat in de deelgemeente Noord moeten verdwijnen in verband met straatophoging. De omgevingsvergunning voor kappen is voor 8 bomen op 13 september van rechtswege verleend, omdat niet tijdig op de aanvraag is beslist. De Bomenridders hadden naar aanleiding van de aangevraagde kapvergunning begin augustus geschouwd en enkele omwonenden gesproken. De bewoners waren niet op de hoogte van de plannen, zeiden ze. Ook gaven zij aan de bomen te willen behouden. Portefeuillehouder Buitenruimte Nils Berndsen heeft laten weten volwassen bomen terug te willen plaatsen. Hij denkt daarbij aan linden of leiplatanen.

Bomenzand
Volgens het advies van de werf is de grond slecht en hebben de bomen een verminderde conditie. Het maaiveld zal 30-40 cm worden opgehoogd, waar de bomen niet tegen kunnen. Wij vinden de bomen er niet slecht uitzien. Bovendien kunnen de bomen gespaard blijven als er met lichter materiaal wordt opgehoogd of een kratconstructie wordt toegepast. Door bomenzand toe te voegen, verbetert de ondergrond. Verder zullen de acacia’s beter gedijen als de boomspiegel fors wordt vergoot.

Lindebomen
De portefeuillehouder Buitenruimte heeft echter het advies van de werf aanvaard. Maar hij wil wel volwassen bomen terugplanten. Daarbij heeft hij zijn oog laten vallen op een aantal van de onfortuinlijke lindebomen in de Van Lennepstraat, die de bewoners aldaar liever kwijt zijn dan rijk. Wij vragen ons af of de portefeuillehouder er verstandig aan doet om die beruchte linden op het plein aan de Nieuwe Hamelstraat te planten. Bovendien heeft de voorzieningenrechter de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van de 33 ‘plaklinden’ op 28 augustus vernietigd en blijven de bomen voorlopig staan waar ze staan.

Plannen
Nu de linden in de Van Lennepstraat niet beschikbaar zijn, wil Nils Berndsen wel ‘het bomendepot leeghalen’. Daar, aan de ir. P. Kosterlaan, zijn bijvoorbeeld de leiplatanen van het Weena ‘geparkeerd’.
Worden de bewoners nog geïnformeerd over de plannen? Want begin augustus wisten de mensen die wij spraken nergens van. En zij waren al in alle staten, omdat ze hun tuinen hadden moeten afstaan. Want dat blijkt gemeentegrond te zijn en die wordt nu betegeld. “De bewoners zijn al meerdere malen uitgenodigd, maar kennelijk niet gekomen,” heeft de portefeuillehouder ons laten weten. “We gaan zeker nog met ze in gesprek als we meer zekerheid hebben over de bomen.”

Bezwaarschrift
Bewoners die de acacia’s liever willen behouden, kunnen nog tot 26 oktober een bezwaar indienen bij de bezwaarschriftencommissie van de deelgemeente Noord, t.a.v. de heer C. Th. van Dijk, Postbus 1655, 3000 BR Rotterdam. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste: naam en adres van de indiener; datum bezwaarschrift; de gronden van het bezwaar; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. De indiener wordt verzocht ook een kopie van het besluit mee te zenden.