Skip to main content

De omgevingsvergunning en de Bomenstructuurvisie hebben het werk van De Bomenridders aanzienlijk beïnvloed. Konden wij ten tijde van de ‘oude’ kapvergunning nog zienswijzen of bedenkingen indienen, met de komst van de nieuwe regelgeving behoort die mogelijkheid helaas tot het verleden.

De omgevingsvergunning is gebaseerd op een wet, te weten de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van 6 november 2008. De Bomenstructuurvisie is een beleidsvisie van de gemeente Rotterdam, unaniem aangenomen door de raad op 8 april 2010. Deze documenten hebben het werk van de Bomenridders aanzienlijk beïnvloed. De ‘oude’ kapvergunning, gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV 2008) keert weliswaar langs een omweg terug in de omgevingsvergunning, maar er is geen plaats meer voor het indienen van zienswijzen of bedenkingen. Er kan alleen maar bezwaar worden gemaakt, en wel tegen een afgegeven vergunning. Dat betekent, dat wij het hele traject van de aanvraag moeten doorlopen om erop toe te zien, dat men zich aan alle (nieuwe) regels houdt en zorgvuldige afweging van alle belangen betracht.

De vergunning wordt niet langer afgegeven door het ‘bevoegde gezag’ – dat is het bestuur van een deelgemeente -, maar door het Bureau Omgevingsvergunning (BOV), het ‘Wabo-loket’, van de dienst Stadsontwikkeling, dat daartoe is gemandateerd. Tegen een aldus afgegeven kapvergunning kan bezwaar worden ingediend bij…… het bevoegde gezag. Hiertoe is de APV 2008 zogenaamd ‘Wabo-proof’ gemaakt.

De Bomenstructuurvisie (BSV) is een onderdeel van het Handboek Rotterdamse Stijl en beoogt onder andere het behoud van zoveel mogelijk volwassen en gezonde bomen. De APV 2008 is ook ‘BSV-proof‘ gemaakt, maar helaas slechts gedeeltelijk. De BSV is daardoor geen zelfstandig toetsingskader bij de afwegingscriteria c.q. weigeringsgronden van een kapvergunning, alleen in het geval van zogenoemde monumentale bomen.

Met de BSV zelf zijn wij zeer gelukkig, maar in procedures kunnen wij er niets mee, zoals al herhaaldelijk is gebleken. Daartoe moeten eerst alle deelgemeentelijke groenplannen ‘BSV-proof‘ worden gemaakt. Tot nu toe is dat alleen geschied in de deelgemeente Charlois.

Op 6 december j.l. hebben wij de wethouder Duurzaamheid, Alexandra van Huffelen, tijdens ons reguliere overleg met haar en met de groene top van Gemeentewerken, verzocht om deelgemeenten ertoe te bewegen de aanbevelingen en/of maatregelen uit de BSV op te nemen in hun groenplannen opdat daarin meer eenduidigheid ontstaat.

Als dat is gebeurd, kunnen elementen uit de BSV mede als toetsingskader worden gebruikt en dat breidt de belangen uit, waarmee zorgvuldig rekening moet worden gehouden door het bevoegde gezag bij het afgeven of weigeren van een kapvergunning. Alleen aldus kan door De Bomenridders erop worden toegezien, dat het beleid van de gehele gemeente(raad) door alle deelgemeenten breed zal worden gedragen. Dat is en blijft de opdracht aan De Bomenridders op grond van haar doelstellingen.

Dit is absoluut geen sexy onderdeel van de taak van De Bomenridders en het bestuur is dankbaar voor elke professionele steun bij dit onderwerp. Dus graag verwelkomen wij nog enkele vrijwilligers met een (bestuurs-)rechtelijke praktijk of opleiding! Meldt u zich rustig bij jurist@debomenridders.nl.

mr. J.J. van Oostendorp