Skip to main content

Het logistieke centrum voor het Amerikaanse leger, dat aan het Toepad zou verrijzen en waarvoor 130 bomen zijn gekapt in maart 2011, gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. De betreffende deelgemeente, Kralingen-Crooswijk, wil zich hard maken voor groencompensatie in een nieuw plan. Volgens een medewerkster van de deelgemeente geldt de herplantplicht, zoals die is opgenomen in de omgevingsvergunning voor kap, nog steeds. De herplant zou uit 30 bomen bestaan. Hoe men aan dit getal komt, is ons onduidelijk, want tot op heden heeft niemand ons laten weten wat die groencompensatie concreet inhoudt. Terwijl medewerksters van de deelgemeente hadden beloofd De Bomenridders op de hoogte te houden over de ontwikkelingen inzake het Toepad.

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk liet ons in zijn brief van 17-3-2011 weten dat na het advies van de bezwaarschriftencommissie – die het bezwaar van De Bomenridders tegen de kap van 130 bomen en 1.637 m2 bosplantsoen gegrond verklaarde – onderzoek was gedaan naar de noodzaak en herplantmogelijkheden. Daarna was een conceptplan ontworpen. Dat plan voldeed volgens het dagelijks bestuur aan ‘de maximaal haalbare groencompensatie’. Tot op heden weten wij echter niet wat dat groenplan concreet inhoudt (bijvoorbeeld het aantal terug te planten bomen), ook al adviseerde de bezwaarschriftencommissie dat de ’te waarborgen herplant op een in de vergunning vast te leggen omvang en wijze zal plaatsvinden’. Evenmin is bekend wanneer de kaalslag aan het Toepad wordt gecompenseerd. Ook is nog steeds onduidelijk of de Amerikanen naar het Toepad komen of niet.

Ondanks dat De Bomenridders door de bezwaarschriftencommissie in het gelijk waren gesteld, gaf het dagelijks bestuur in februari 2011 groen licht voor de kap. Met als reden: de bouwvergunning was verleend en onherroepelijk geworden. Echter: op het moment dat het dagelijks bestuur dit aan ons schreef, was de bouwvergunning nog níet onherroepelijk. Op 12 maart 2011 werden de bomen en struiken aan het Toepad omgezaagd. Vervolgens lieten de Amerikanen doodleuk weten liever naar Duitsland te gaan.

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk zou zich écht hard moeten maken en eisen dat het totale aantal omgehakte bomen en struiken wordt teruggeplant.

De Bomenridders dienden op 6 april 2010 een zienswijze in tegen de aangevraagde kapvergunning voor 130 bomen en 1.637 m2 bosplantsoen in verband met het bouwrijp maken van een terrein aan het Toepad. Wij wonnen informatie in bij de deelgemeente en de bouwinspecteur. Op het terrein zouden een kantoorgebouw, parkeergarage en gebouwen voor opslag komen. Volgens de bouwinspecteur ging het niet om een bouwvergunning, maar om een vrijstellingsbesluit. Omdat de Van Ghentkazerne (Toepad 120) wilde uitbreiden, werd het bestemmingsplan aangepast. De bouwplannen pasten daardoor binnen het bestemmingsplan. Maar van een verleende bouwvergunning was vooralsnog geen sprake. Wij vonden het daarom erg voorbarig om de bomen al te kappen.

 

Toepad

Aan het Toepad verdwenen in januari 2011 al 56 bomen en 1.250 m2 bosplantsoen voor de bouw van een clubhuis en de aanleg van een speeltuin voor hockeyvereniging Leonidas. Ondertussen waren de verhuisplannen van de hockeyclub op losse schroeven komen te staan, omdat de grond van het oude complex nog steeds niet was verkocht. Wij vreesden eenzelfde debacle met de Van Ghentkazerne en verzochten in onze zienswijze het dagelijks bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk de kapvergunning te weigeren.

Maar het bestuur trok zich hier niets van aan en verleende op 16 juni 2010 de kapvergunning. Ook al was de bouwvergunning nog steeds niet verleend, zoals wij van de bouwinspecteur vernamen. Inmiddels had ook Leonidas weer een kapvergunning aangevraagd, ditmaal voor nog eens 44 bomen, ook al waren er al 56 bomen in maart omgehakt, inclusief het nodige bosplantsoen.

Wij vonden het verlenen van de vergunning een onbezonnen en onzorgvuldig besluit en dienden eind juli een bezwaar in. De secretaris van ATV Toepad, bij wie wij steun zochten, liet weten het verlies aan groen aan het Toepad ook te betreuren. Maar hij beschouwde de komst van het Amerikaanse legercentrum na jarenlange voorbereiding als een voldongen feit, zodat wij alleen in de strijd stonden.