Nieuwsbrief september 2008

Door 14 september 2008augustus 2nd, 20202008

In ons vorige stukje hebben we u verteld over de nieuwe groenvisie van het Havenbedrijf. Wat er precies in die nieuwe visie staat weten we niet omdat we daar nog steeds geen inzage in hebben gehad. Op dit moment ligt die groenvisie bij de gemeenteraad en de Burgemeester en Wethouders.

Intussen worden er wel kapvergunningen afgegeven voor honderden bomen langs de Neckarweg en de Noordzeeweg en diverse andere locaties.

Als reden voor die kap wordt aangegeven dat zij de verkeersveiligheid in het geding brengen, verder wordt gezegd dat zij gekapt dienen te worden op basis van de gewenste beeldkwaliteit zoals beschreven wordt in de nieuwe groenvisie van het Havenbedrijf.

Nu kennen wij die gewenste beeldkwaliteit dus niet, omdat we de visie niet kennen, maar we begrijpen dat het bestuur van het Havenbedrijf een andere smaak heeft gekregen over het groen en de bomen die in de havengebieden staan.

Ons gaat het niet om smaak, want daar valt niet over te twisten, het gaat er ons om dat bomen en vooral volwassen bomen helpen om de lucht schoner te maken en te houden. Bomen vangen veel fijnstof (PM10) ook zwaveldioxide (SO2) en Stikstofdioxide (NO2). Alleen om deze reden zou het Havenbedrijf geen bomen moeten kappen maar zoveel mogelijk planten,want zij zijn de grootste vervuilers in het Rijnmondgebied.

Door hen en hun bedrijvigheid hebben wij last van onze ademhalingsorganen, hebben we vaak hoofdpijn en gaan we eerder dood door long-of hartkwalen. In het Rijnmondgebied gaan er jaarlijks1200-1500mensen jaren eerder dood door deze ziekten.Ook voor kleine kinderen met Cara is vooral fijnstof heel slecht.

Dit fijnstof wordt grotendeels veroorzaakt door het vele verkeer. De uitstoot van zwaveldioxide gebeurt veelal door grote bedrijven en de scheepvaart. Doordat de uitstoot van zwaveldioxide door de scheepvaart op veel geringere hoogte plaatsvindt dan door de bedrijven is die uitstoot voor ons bewoners van het Rijnmondgebied veel schadelijker.

Ook de bouw van de tweede Maasvlakte brengt weer meer bedrijvigheid mee en veel meer verkeer omdat er niet alleen meer scheepvaart komt en meer vrachtwagens, maar de afstand naar de havens wordt ook steeds groter, dus worden er meer kilometers af gelegd.

Nu hoor ik u al zeggen, ja maar daar draait een deel van onze economie op. Daar heeft u dan gelijk in, maar het is ook zo dat er steeds minder mensen werken in de haven omdat veel werk gemechaniseerd wordt. We zouden met de 3 miljard euro die nu gestoken wordt in de tweede Maasvlakte andere soorten bedrijvigheid kunnen bevorderen zoals bijv. innovatie op het gebied van de gezondheidszorg of toerisme etc. Werkgelegenheid die niet zoveel vervuiling en geluidsoverlast met zich meebrengt en niet zoveel plaats nodig heeft. In een klein land als het onze zou dat toch veel slimmer zijn.

Ook wordt er door het Havenbedrijf steeds meer natuur ingenomen voor bedrijfsterreinen, wegen en kabel-en leidingenstroken. In het verleden was de Beer een prachtig natuurgebied met bijzondere Flora en Fauna. Dat is grotendeels verdwenen, hoewel er nog steeds bijzondere vogels en andere kleine dieren leven in dit gebied en ook bijzondere bloemen en planten kun je in de havengebieden vinden. Het Havenbedrijf heeft dus de plicht om in deze gebieden het groen en de bomen zoveel mogelijk te ontzien voor alle bovengenoemde redenen en zij kunnen volgens ons niet om oneigenlijke redenen zomaar bomen kappen. Want wat is smaak? Dit bestuur vindt het zicht op water en schepen mooier dan bomen en groen. Het volgend bestuur heeft weer een andere smaak, maar die omgekapte volwassen bomen kun je niet terugzetten en het duurt twintig jaar voordat een boom een echte boom is.

In onze volgende nieuwsbrief hoort u van ons hoe een en ander verder gaat.

Rest ons nog te vertellen dat op de Voorweg in Hoogvliet de bomen niet gekapt worden die in de weg stonden voor de bouw van woningen. Omdat er geen interesse bestaat voor de koop van de z.g.n werkwoningen op deze plek, worden deze woningen niet gebouwd en zijn de bewoners van de Voorweg en wij gelukkig dat de bomen er nog staan.

Wij zijn niet alleen blij met het behoud van de bomen maar ook omdat de huizen wel erg dicht bij de A15 gebouwd zouden worden, waarvoor de huidige groenbarriere voor een deel gesloopt moest worden. Het is niet alleen beter voor de gezondheid van de mensen aan de Voorweg, maar de buitenruimte met het vele groen en de speelplek voor de kinderen blijft nu ook intact.

Wilt u ons steunen wordt dan donateur. Voor slechts 5 euro per jaar helpt u ons niet alleen financieel maar steunt u ons ook moreel.