de nieuwe Groenvisie van de haven

Door 22 oktober 2007augustus 1st, 20202008

De Bestuurders van de stichting de Bomenridders hebben tijdens de commissie vergadering d.d.18-10-2007 van Economische zaken, Sociale zaken, Haven, Milieu en Vervoer ingesproken voordat de vergadering begon, over de nieuwe groen-visie van het Havenbedrijf.

Hieronder vindt u onze voorgelezen brief;

.

.

.

Raadsleden van de Gemeente Rotterdam

Conmmissie Economie, Sociale zaken, Haven,Milieu en Vervoer

Betreffende de raadscommissievergadering van 18-10-2007

.

Geachte dames en heren,

Stichting de Bomenridders bestaat deze maand tien jaar. Al die jaren hebben wij getracht de luchtvervuiling, het klimaat en de leefbaarheid in de stad Rotterdam onder de aandacht te brengen en de bomen en ander groen in de stad Rotterdam om deze reden te sparen.

U begrijpt dat wij heel blij zijn met de aandacht die hier nu voor is en met het het Groenjaar 2008. Wij willen bij deze gelegenheid nog eens benadrukken dat bomen, struiken en ander groen ervoor kunnen zorgen dat het fijnstof en vooral het ultrafijn stof, alsook stikstofdioxide (NO2) verminderd wordt in de stad. Vooral het ultra fijnstof dat diep in onze longen terecht komt veroorzaakt long-en hartziekten, waardoor mensen jaren korter leven en vele gezondheidsklachten optreden Vuile lucht is niet alleen een gezondheidsprobleem maar ook een economisch probleem

Ook het klimaat kan door de aanwezigheid van bomen gunstig beinvloed worden , zeer belangrijk in een grote stad. Planten kunnen een groot scala aan luchtverontreinings-componenten opnemen.

Behalve een gezondere lucht, geven bomen, planten en struiken ook meer structuur, allure en gezelligheid aan de stad. en kunnen zij een bijdrage leveren aan de architectonische vormgeving, als tegenhanger van beton en asfalt.

De reden dat we van de gelegenheid om u allen toe te spreken en vragen te stellen gebruik maken is omdat wij kortgeleden door het Havenbedrijf zijn uitgenodigd om ons te informeren over hun nieuwe “Groenvisie”. De visie op papier hebben wij nog niet kunnen lezen omdat deze eerst goedgekeurd moet worden door de directie en vervolgens ter beoordeling gestuurd moet worden naar de gemeenteraad.

Wij zijn erg geschrokken van de nieuwe koers die het Havenbedrijf wil gaan varen voor hun havens. De inzet voor de “Groene” havens van Rotterdam, waar behalve de Rotterdammers ook het Havenbedrijf erg trots op was, wordt veranderd. Het Havenbedrijf wil meer zicht op het water, schepen en industrie en rondom de bedrijven geen groen meer.

Het Havenbedrijf lukt het steeds minder om te voldoen aan de herplantplicht. Dat heeft verschillende redenen;door de uitgifte van terreinen,bomen op leidingen strokenen uitbreiding infrasrtuctuur.Kortom het Haven bedrijf heeft steeds meer ruimtr nodig wat ten kote gaat aan het groen. Nu is er een saldo van 1395 te planten bomen en 13.911 m2 te planten bosplantsoen en onderbegroeiing.

Ook wordt de A15 verbreed om ruimte te maken voor het verkeer dat sterk zal toenemen door de aanleg van de tweede Maasvlakte.Langs de A15 staan nu populieren die door hun leeftijd geleidelijk vervangen zouden moeten worden, maar die het Havenbedrijf liever allemaal kapt, zonder de wettelijk verplichte herplant te plegen. Zij prefereren om zicht op de haven en op de bedrijven te krijgen, om zo de enorme ruimte en de bedrijvigheid beleefbaar te maken.

Om al deze redenen wil men duizenden bomen laten rooien en ook de struiken en planten, die zo belangrijk zijn voor de fauna in dit gebied, op vele plaatsen verwijderen.

De herplant, die volgens de A.P.V moet geschieden wil men overdragen aan de verschillende Rotterdamse deelgemeenten.

U begrijpt dat wij het met dit plan totaal oneens zijn, omdat juist door de havenbedrijvigheid de luchtvervuiling voor het grootste deel veroorzaakt wordt en dan denken wij aan de onafgebroken stroom (vracht)autoverkeer, de vervuilende schepen en de bedrijven

Zij hebben niet alleen de morele plicht om deze vervuiling met alle mogelijke maatregelen te voorkomen en te minimaliseren maar zij hebben ook een voorbeeldfuncie.

Door de aanleg van de tweede Maasvlakte wordt de verkeersstroom niet alleen groter maar ook de afstanden langer, waardoor steeds meer vervuiling optreed.

Het verwijderen van zoveel oppervlakte onderbegroeiing is ecologisch gezien een kleine ramp. Vele soorten kleine vogels bijvoorbeeld, zullen daardoor verdwijnen.

Ook de ecologische verbindingen en routes worden door deze ingreep, afgebroken.

Om die reden willen wij u vragen niet in te stemmen met de gewijzigde Groenvisie van het Havenbedrijf. Juist in dit Groenjaar en ons gevorderde inzicht over de aanwezigheid van bomen, struiken en planten in verband met luchtkwaliteit, moeten wij met elkaar trachten onze stad en onze havens groener, natuurlijker en schoner te maken.

Om die reden vragen we u ook om geleidelijk, langs de wegen in dit gebied, duurzame bomen en lage begroeiing te planten ter vervanging van de huidige populieren.

Dit ter vermindering van de emissies fijnstof en stikstofdioxide (NO2)

Geraadpleegd Rapport : Landschapselementen ter verbetering van de luchtkwaliteit rond de ruit van Rotterdam van A.E.G Tonneijck

Plant Research International B.V. Wageningen