Skip to main content

2. Bezwaar maken

Hoe werkt het?

Wanneer een boom op de nominatie staat om gekapt te worden en er is een kapvergunning verleend, dan bent u in de gelegenheid om bezwaar te maken binnen 6 weken na de openbare kennisgeving van de vergunning. Tijdens die periode van 6 weken mag de vergunning niet worden gebruikt, dwz. mag de boom nog niet worden gekapt.

U kunt een bezwaar online indienen via de gemeente (met DigID).
Schriftelijke bezwaren kunt u indienen bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente via postadres:

Gemeente Rotterdam, afdeling Beheer en onderhoud
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA  Rotterdam

> Bekijk een voorbeeldbrief voor schriftelijk bezwaar.

Argumenten bij het bezwaar

In een bezwaarschrift kunt u wijzen op de waarde van de boom, bijvoorbeeld voor het geven van schaduw, het tegengaan van hitte- en wateroverlast en/of voor de schoonheid van het stadsgezicht ter plaatse, zeker als het gaat om een beschermd stadsgezicht.

Procesverloop bij bezwaar: hoorzitting, advies en beslissing

De Algemene Bezwaarschriften Commissie (ABC) zal een hoorzitting organiseren waarin u uw bezwaar kunt toelichten. In deze hoorzitting is de tegenpartij ook aanwezig en/of zijn/haar juridisch vertegenwoordigers.

Vervolgens brengt de commissie een advies uit aan het College van Burgemeester & Wethouders. Dit neemt meestal 6 weken in beslag. Het advies is daarmee nog niet openbaar.

Zodra B&W een beslissing heeft genomen (normaal gesproken binnen 6 weken na ontvangst van het advies) ontvangt u de beslissing met als bijlage het verslag van de hoorzitting inclusief de tekst van het uitgebrachte advies van de Bezwaarschriftencommissie.

> Meer informatie over bezwaar maken in Rotterdam (en het eventueel, in vervolg daarop, in beroep gaan bij de rechter), via de website van de gemeente.

> Meer info over juridische stappen via de website van de landelijke Bomenstichting.

Tegelijkertijd een Voorlopige Voorziening aanvragen?

Let op: het indienen van een bezwaar heeft GEEN opschortende werking. Na genoemde 6 weken mag er direct gezaagd worden. Om  te voorkomen dat de vergunninghouder de boom toch gaat kappen vooruitlopend op de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie, kunt u een zgn. Voorlopige Voorziening (VoVo) aanvragen bij de rechtbank.

Kosten

Bezwaar maken is kosteloos. Als u vanwege een bezwaarschrift toch kosten maakt, bijvoorbeeld voor professionele rechtsbijstand, dan kunt u een verzoek doen voor vergoeding. Dit verzoek moet ingediend zijn voordat over het bezwaarschrift is beslist. De beslissing over de kostenvergoeding is een onderdeel van de beslissing op het bezwaarschrift, u heeft vooraf dus geen garantie dat u die kosten geheel of gedeeltelijk vergoed zult krijgen.

Zowel voor het instellen van beroep als voor het verzoeken om een Voorlopige Voorziening wordt een ‘griffierecht’ geheven. Dit kost voor een particulier € 178 en voor een vereniging of stichting € 354 (tarieven 2019).  Ook hier is het raadzaam om op te trekken met medebewoners, zodat de kosten kunnen worden verdeeld.

Advies vragen aan de Bomenridders

Vanwege het grote aantal kapaanvragen en onze beperkte capaciteit, nodigen we iedereen uit om zelf actie te ondernemen richting de vergunningverlener en de aanvrager. Mocht u er niet uitkomen of ondersteuning kunnen gebruiken bij uw actie, dan kunt u uiteraard altijd de Bomenridders benaderen. Wellicht kunnen wij u of uw actie dan verder op weg helpen.

TIP: Plaats eens een oproep aan de politiek of de pers!

Advies vragen aan de Bomenridders

Mocht u vastlopen bij het maken van bezwaar, of verlegen zitten om advies of om de beoordeling van een boom, dan kunnen we u wellicht ondersteunen. Dit is zeker raadzaam als het om grotere aantallen bomen gaat.

Ook als u al bezwaar heeft gemaakt, zijn bewonersacties ter behoud van de boom een goede manier om pers en politiek te bespelen. Wanneer u ons hiervan op de hoogte stelt, helpen we u graag met het verspreiden van de berichten.